dinsdag 22 april 2008

Sociaal Europa: welke toekomst?

Na de uitspraak in de zaak Viking en de zaak Laval (cf. Echo januari 2008) deed het Europees Hof van Justitie op 3 april ook uitspraak in de zaak Rüffert. Het betrof het volgende: de Duitse deelstaat Nedersaksen had het recht om, bij aanbesteding, van het bedrijf dat de aanbesteding toegewezen kreeg, te vragen dat het al zijn werknemers (ook die in onderaanneming) de lonen voorzien in de plaatselijke cao’s zou uitbetalen.

Het Europees Hof antwoordt in zijn arrest dat deze verplichting een belemmering vormt voor de vrije dienstverrichting. Het Hof stoelt zijn redenering op de omzetting in Duits recht van de richtlijn m.b.t. ter beschikking stelling die bepaalt dat ter beschikking gestelde werknemers het minimumloon moeten krijgen dat voorzien is bij in Duitsland algemeen bindend verklaarde cao’s. In dit geval betrof het een plaatselijke cao (die dus niet aan deze voorwaarde beantwoordde) en kon de deelstaat Nedersaksen die naleving niet opleggen zonder het beginsel van de vrije dienstverrichting te schenden.

Het Hof voegt eraan toe dat de bescherming van de werknemersrechten deze verplichting om een plaatselijk minimumloon te respecteren, niet rechtvaardigt - en de autonomie van de sociale gesprekspartners of de financiële stabiliteit van het sociaal zekerheidsstelsel al evenmin !

Het EVV zegt – terecht – dat dit arrest vernietigende en schadelijke gevolgen heeft, en neerkomt op een regelrechte uitnodiging om sociale dumping te organiseren. Dit arrest heeft - heel terecht - verontwaardiging veroorzaakt. Toch is de impact voor België eerder gering : ons land heeft immers de Europese richtlijn m.b.t. de ter beschikkingstelling heel ruim omgezet, met inbegrip van de naleving van loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald bij door KB algemeen bindend verklaarde cao – en in ons land zijn de meeste cao’s algemeen bindend.

Wel zijn deze drie arresten een heel negatief signaal voor de toekomst van het sociaal Europa. Deze trend moet zo snel mogelijk worden omgebogen, Europa mag niet beperkt blijven tot een louter economisch project, maar moet integendeel actief bijdragen tot de verbetering van de loon- en werkvoorwaarden van alle werknemers.

Auteur: jean-francois.macours@abvv.be
Bron: Echo-ABVV, april 2008

Nieuw boek van Susan George: "We the Peoples of Europe"

Is the EU Constitution dead in the water? Although it may have disappeared from the headlines, right-wing European leaders have not given up on pushing through a binding EU text providing total freedom for goods, services and capital but few advantages for Europeans. A more neo-liberal, anti-democratic document than the one rejected by the French and the Dutch may be hard to imagine, but the new reform treaty tries hard. What do they have in store for us? What should European people be fighting for?

Leading writer and alter-globalisation activist Susan George explains what is at stake for all peoples of Europe. What must we reject and how will such a document affect our lives? Who will it really empower – corporations or ordinary Europeans? What kind of future do we want to build together as Europeans? Written with clarity and authority and authority, this book will help you make up your mind.

Read more...

vrijdag 11 april 2008

Lissabon-verdrag: een gevaar voor onze openbare diensten

Als het verdrag van Lissabon er door komt, zal dit de rechterzijde verder versterken met haar neoliberale agenda die het via de EU wil opleggen. Vaak wordt geprobeerd om de Europese Commissie voor te stellen als een neutraal orgaan dat het economisch beleid objectief bekijkt. Dat is nonsens. De Commissie komt op voor een beleid van privatiseringen en het versterken van de winsten van de grote bedrijven.

Artikel Joe Higgins op website LSP.

Parlement keurt Verdrag van Lissabon goed

Brussel, 11 april 2008

Het Belgische parlement heeft op 10 april het wetsontwerp goedgekeurd houdende de instemming met het verdrag van Lissabon.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is zeer tevreden: "Het is belangrijk dat het Verdrag van Lissabon volgend jaar in werking treedt. Het Verdrag verhoogt immers de democratische legitimiteit van de Unie. Deze hogere democratische legitimiteit zal zich concreet vertalen in een betere parlementaire controle. Behoudens een beperkt aantal gevallen zal het wetgevende werk van de Unie gezamenlijk door de Raad van Ministers en door het Europese Parlement aangenomen worden. De budgettaire bevoegdheid van het Europese Parlement wordt uitgebreid en de rol van het Parlement wordt versterkt bij het sluiten van internationale akkoorden", stelt minister De Gucht die er aan toevoegt: "Ook de nationale parlementen worden nauwer betrokken bij de Europese integratie. Zo zullen de nationale parlementen de wetgevende voorstellen van de Commissie toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel."

"Het Verdrag van Lissabon versterkt eveneens de effectiviteit van de Unie. De instellingen worden vernieuwd en de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid breidt uit", aldus nog Minister De Gucht.

Bron: Persbericht Buitenlandse Zaken

vrijdag 4 april 2008

Verdrag van Lissabon: debat en stemming op 8 april in Gent....

Op dinsdag 8 april om 19u geven studenten van de Sociale Hogeschool in Gent en het Comité Volksraadpleging EU u het woord. Ze organiseren een debat en een eigen raadpleging over het Verdrag van Lissabon (de hervormde EU-Grondwet). Allen daarheen!

Blair: Wrong man, wrong Europe (Susan George)

Referendums killed off the EU Constitution, a ‘blackmail’ that Europe’s elites will now avoid by forcing through the Lisbon Treaty without debate, writes Susan George. And Tony Blair is just the man some of them want to lead the way in this new Europe.

More...