vrijdag 27 juni 2008

Interview met Natan Hertogen over Verdrag van Lissabon

Donderdag 26 juni hoorde de Commissie Buitenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement enkele voor- en tegenstanders van een (snelle) Vlaamse ratificatie van het Verdrag van Lissabon. Eén van de uitgenodigde sprekers was Natan Hertogen van Onze zeg/Notre mot à dire. “Schort de ratificatie op en organiseer een publiek debat over deze Europese staatshervorming,” zei hij.

Interview op Indymedia.

Verslag van de hoorzitting waar Natan het woord nam.

donderdag 26 juni 2008

Waarom wij “neen” zeggen

Toelichting van Natan Hertogen van Onze Zeg/Notremotadire voor de commissie buitenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement.

Lees meer.


Verslag van de hoorzitting waar Natan het woord nam.

woensdag 25 juni 2008

Hoorzitting Verdrag Lissabon in de 'commissie buitenlandse aangelegenheden'

Donderdag 26 juni start in het Vlaams Parlement het debat over het Verdrag van Lissabon. Op een hoorzitting van de 'commissie buitenlandse aangelegenheden', aangevraagd door de parlementaire meerderheid, is de campagne Onzezeg/Notremotadire voorgesteld om een spreker te leveren. Dit zal meteen het enige moment zijn in het
Vlaamse luik van dit belangrijke debat over de op stapel zijnde Europese staatshervorming dat in het parlement ook de democratische neen-stem aan bod zal komen.

Vorige week diende de campagne Onzezeg/Notremotadire een verzoekschrift in bij het Vlaams parlement. Daarin vraagt eerste indiener, Natan Hertogen, de ratificatie van het Verdrag van Lissabon op te schorten. Het Ierse "neen", maakt ratificatie voor 15 oktober immers onnodig. In de plaats vraagt het verzoekschrift tijd en middelen vrij te maken voor het stimuleren van een tegensprekelijk debat over het Verdrag onder de bevolking.

Het initiatief ligt in de lijn van een vorig verzoekschrift, twee jaar geleden aan het Vlaams Parlement voorgelegd door Jef Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive. Op een paar maanden tijd werden toen 15.000 handtekeningen verzameld voor het voorstel een referendum te organiseren over de 'Europese Grondwet'.

Onzezeg/Notremotadire nodigt u uit de hoorzitting van donderdag mee te volgen. De commissievergadering start om 9u30. Discussie over het Verdrag van Lissabon is gepland vanaf 10u30. Adres : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Contact voor verdere uitleg:
Natan Hertogen
0485/62.69.65
http://onzezeg.be/
natanhertogen@gmail.com

woensdag 18 juni 2008

PERSBERICHT: STOP RATIFICATIE Lissabon-verdrag...

Vandaag diende de jonge Gentenaar Natan Hertogen een Verzoekschrift in bij Vlaams Parlementsvoorzitster Marleen Vanderpoorten.

Daarin vraagt hij om opschorting van het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon. De politieke partijen hebben de ratificatie op de agenda van de buitenlandcomissie van volgende week gezet.

De politieke partijen willen na het Ierse NEE en voor de EU-top van morgen een signaal geven: het Verdrag van Lissabon dient opgelegd zonder enig tegenstrijdig debat of betrokkenheid van de bevolking.

Hertogen start vanaf morgen 17u00 uur aan het Shumanplein in Brussel een intekenactie achter zijn verzoek. Indien hij 15.000 handtekeningen verzamelt dan kan vooralsnog een hoorzitting georganiseerd worden in het Vlaams Parlement.

De bevolking moet geïnformeerd worden over deze EU-staatshervorming. Het initiatief is een vervolg van de actie van Jef Sleeckx tegen de EU-Grondwet.

Hertogen heeft al toezeggingen voor zijn initiatief, zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Afspraak: Morgen do 19/6 om 17u Shumanplein Brussel

Nederland en het Ierse NEE

Ook in Nederland beweegt er vanalles na het Ierse NEE. Op deze website kan je er alles over lezen.

maandag 16 juni 2008

Iers referendum : reactie van Olivier Chastel

Staatsecretaris voor Buitenlandse zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het Belgisch EU Voorzitterschap, betreurt het resultaat van het Iers referendum maar respecteert de volkswil zoals die werd uitgedrukt gedurende een intens debat over de toekomst van Europa. Chastel : "Wij moeten vermijden om Ierland met de vinger te wijzen, uit vorige ervaringen is gebleken dat mislukte referenda verschillende en complexe oorzaken hebben".

De Europese constructie is een toekomstproject dat de Europese burgers begeestert. Zij moeten het zich dan ook toe-eigenen. Dat blijft moeilijk in Ierland en op andere plaatsen. Dat zal ook tijd kosten, rekening houdend met de simplistische en demagogische argumenten die de eurosceptici tegenover het Europees project inroepen.

De Europese integratie zal nooit een lange kalme stroom zijn. Zij is gebaseerd op teksten die ontegensprekelijk complex zijn. Dit gebrek aan leesbaarheid is toegenomen met de tijd en de noodzaak om met 27 compromissen te sluiten en dat is de oorzaak van de verwarring en het wantrouwen van de burgers.

Chastel : "Het onderwerp zal hoe dan ook aan bod komen op de Raad Algemene Zaken en op de Europese Raad. Wij zullen in ieder geval pleiten voor een voortzetting van het ratificatieproces en om eventueel de mogelijkheid te onderzoeken om het Iers probleem op te lossen door differentiatie: de mogelijkheid voor Ierland om af te zien van sommige vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon".


Bron: persmededeling Olivier Chastel

Minister Karel De Gucht betreurt de negatieve uitslag van het Ierse referendum Brussel

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt de negatieve uitslag van het Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de uitgebrachte stemming geen verwerping van de Europese constructie door de Ierse bevolking vertaalt, maar integendeel, nogmaals de noodzaak aantoont van een hervorming van de Europese Instellingen teneinde hun functioneren transparanter en begrijpelijker te maken voor de bevolking van de Unie, wat precies een van de bestaansreden is van het verdrag van Lissabon.

Minister De Gucht stelt vast dat het verdrag reeds werd aangenomen door een meerderheid van de Staten en dat er een brede consensus bestaat over de noodzaak om de Unie te hervormen. Het komt er dus op aan nu op een serene wijze de situatie te analyseren en na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn om het Verdrag in werking te stellen.

De Minister doet een oproep aan de Staten, die het verdrag nog niet geratificeerd hebben, om het ratificeringsproces zonder vertraging te finaliseren en hij drukt nogmaals de hoop uit dat het verdrag door België vóór het einde van de zomer zou geratificeerd zijn.


Bron: persmededeling Karel De Gucht

zaterdag 14 juni 2008

Ierland stemt NEE. Enkele reacties...

EU-Referendum in Ierland: Een plan B ?
Opinie van Jan Buelinckx en Frans Leens (CAP)

Verdrag van Lissabon: en weer werd het nee
Commentaar van Christophe Callewaert (Indymedia)

De Ierse burgers verwerpen het EU Verdrag van Lissabon
Artikel van Georges Spriet (Vrede)

Iers nee is opsteker voor Europa
Opinie van Harry Van Bommel (SP-Nederland)

Toespraak over het Iers referendum en Leterme I
Toespraak van Erik Debruyn (sp.a-rood)

De trein van ratificaties moet stoppen
Artikel van PVDA

Het verdrag van Lissabon in de vuilbak
Verklaring van de SAP

Neen aan Lissabon. Solidariteit met het Ierse neen
Boodschap van LSP

vrijdag 13 juni 2008

Lezersbrief Ludo De Brabander (Vrede) over EU-referendum in Ierland

In De Morgen van 12 juni maakt Paul Goossens toch wel een karikatuur van de Ierse neen-stem: “In het nee-kamp zitten niet alleen ethische fossielen, nostalgici van het eilandgevoel en overjaarse pacifisten”, zo schrijft hij en verwijst vervolgens naar de lobby van conservatieve ondernemers.

In het nee-kamp zijn er wel degelijk ook heel wat progressieve krachten aan het werk die bijvoorbeeld een probleem hebben met de neoliberale en militaristische koers die het Verdrag van Lissabon ons verder opdringt. De manier waarop de gebuisde grondwet voor 90 procent weer is opgevist in een onleesbaar gestructureerd Verdrag van Lissabon, met liefst zo weinig mogelijk maatschappelijk debat, zegt al genoeg over de manier waarop de Europese democratie werkt. In ons land is het in een jachttempo door de parlementen gejaagd. Zeker weten dat amper een parlementslid weet wat er in staat. In de media, niets van een debat. Hoe rapper hoe liever. Hoeveel percent van de bevolking weet wat het Verdrag van Lissabon überhaupt is? Bitter weinig vrezen we. Nochtans staan er zaken in die ontzettend belangrijk zijn voor de koers die Europa verder zal varen.

Zo is het Veiligheids- en Defensieluik een nagenoeg exacte kopie van de nochtans in Nederland en Frankrijk weggestemde grondwet. De Europese werkgroep die destijds dit luik als onderdeel van de grondwet voorbereidde werd geadviseerd door 13 mensen uit het Militair-Industrieel complex, onder wie drie vertegenwoordigers van de bewapeningsindustrie. Het resultaat is er naar. In het Verdrag staat bijvoorbeeld dat de lidstaten zich ertoe verbinden “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren” (art 28 A lid 3), wordt ons defensiebeleid aan dat van de NAVO gekoppeld via een aangehecht protocol en, legt het een interventiedoctrine (art 28 B lid 1) op met bijhorend apparaat (28 C en 28 D). Kortom genoeg zaken om zich als vredesorganisatie te verzetten tegen dit Verdrag. We zijn daarom nog geen ‘overjaarse pacifisten’.

Ludo De Brabander
Stafmedewerker vzw Vrede

donderdag 12 juni 2008

vzw Vrede over EU-referendum in Ierland

Vrede stoort zich ook nogal aan de teneur in onze media over het Neen-kamp in Ierland. Ze zouden onredelijk zijn, valse argumenten gebruiken, tegen Europa zijn of het Iers referendum misbruiken voor de binnenlandse agenda. Vrede vzw staat net als een belangrijk deel van het Ierse Neen-kamp, achter de Europese Unie voor zover dat een vreedzaam, democratisch en sociaal project is. Het Verdrag van Lissabon is er zonder veel maatschappelijk debat gekomen en moet de gebuisde grondwet (waar Nederlanders en Fransen Neen hebben tegen gezegd) vervangen. Lissabon is trouwens grotendeels een kopie van die Grondwet. Binnen het Ierse Neen-kamp is ook de vredesbeweging actief. Ze klagen onder meer de bewapeningsverplichting in het Verdrag van Lissabon aan. Verder legt het Verdrag de militarisering van de EU vast met een heuse interventiedoctrine of de koppeling met de NAVO. Het is maar een voorbeeld uit de vele dat het neen-kamp wel degelijk goede argumenten heeft om tegen te stemmen.

Bron: nieuwsbrief Vrede, 12 juni 2008

EU-Referendum in Ierland: discussie op site van De Morgen en op Politics.be

Op de website van De Morgen is er een interessante discussie over het EU-referendum in Ierland. Ik publiceerde er heel kort en bondig ons plan B.
Lees meer

Ook op Politics.be is er een interessante discussie aan de gang, o.a. over het plan B dat de werkgroep EU van CAP voorstelt.
Lees meer

vrijdag 6 juni 2008

Nieuws van SP-Nederland over Verdrag van Lissabon

Het Europese Verdrag van Lissabon, waar de Tweede Kamer deze week over debatteerde, brengt een Federaal Europa een stap dichterbij. Dat zegt SP-Kamerlid Harry van Bommel. "Het verdrag heeft grote gevolgen voor het Nederlandse staatsbestel," aldus het SP-Kamerlid. Lees meer...

--

Eerder deze week brachten SP-Kamerleden Harry van Bommel en Sharon Gesthuizen bij de Ierse ambassade hun schriftelijke felicitaties aan Ierland over voor het houden van een referendum over het Europees Verdrag. Lees meer...