donderdag 31 januari 2008

Lezersbrief Raf Verbeke over actie bezoek Barroso UGent

Waarde redactie,

In Uw verslag van het bezoek aan Gent van EU-comissievoorzitter Barosso wordt gewag gemaakt van een "tegenbetoging van een extreem-links clubje dat een referendum eist over de ratificatie van het Verdrag van Lissabon". Ik weet niet of verslaggever DDW de persmap van het comité "Volksraadpleging" ter hand heeft genomen of de website http://onzezeg.be heeft geconsulteerd. Hij of zij zal dan zien dat een breed veld van politieke opinies en sociale verantwoordelijken uit het noorden en het zuiden van het land aan de basisliggen van het comité. Noch Jean-Marie Dehousse noch Jef Sleeckx behoren bij mijn weten tot een extreem-links clubje. Onze aanwezigheid was vooraf overlegd met de organisatoren van het evenement die ons de toelating gavenals niet-studenten aanwezig te zijn. Waarvoor dank. Ik heb de gelegenheid te baat genomen Barosso te confronteren met de nood aan een volksraadpleging, ook al behoort die tot de bevoegdheid van de lidstaten. Dat is de reden dat wij aansturen op het indienen van het wetsvoorstel Daems-De Gucht uit 2005 over een volksraadpleging over de EU-Grondwet. In zijn nieuwjaarstoespraak van 2005 verklaarde VLD-voorzitter Bart Somers daarover: "Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn,(...) Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt." Waar wachten wij op ?

Met vriendelijke groeten, tekent,

Raf Verbeke
Spitaalpoortstraat 84
9000 Gent
0497/23.07.60.
http://onzezeg.be

woensdag 30 januari 2008

"Europa regeert België"

85 procent van alle Belgische wetten vindt zijn oorsprong in Europa. 'Twintig jaar geleden was Europa nog een verhaal van landbouwprijzen en kabeljauwquota, maar vandaag is de impact van Europa op het dagelijkse leven van de mensen echt gigantisch', zegt professor Hendrik Vos.

Lees meer op Knack.be


Volgens mij is die Hendrik Vos echt wel zijn kritische zin kwijt! Je moet maar eens lezen wat voor een belachelijk hoera-verhaal hij brengt. (Jan B.)

maandag 28 januari 2008

Neen aan het Verdrag van Lissabon!

In de loop van de komende zes maanden zal er in Zuid-Ierland een referendum worden gehouden over het Europees Hervormingsverdrag, dat bekend staat als het Verdrag van Lissabon aangezien het in die stad werd getekend in december. Voormalig parlementslid Joe Higgins legt uit waarom de Socialist Party actief campagne voert om tegen het verdrag te stemmen.

Lees het volledige artikel op de site van LSP

vrijdag 25 januari 2008

30 januari: Barosso in Gent ! Wij willen onze zeg !

Woensdag 30 januari komt EU-comissievoorzitter Barosso naar Gent. Zie http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/berichten/barroso.htm

Ideale gelegenheid om te tonen dat wij onze zeg willen over het Verdrag van Lissabon. Dat is de hervormde EU-Grondwet die in 2005 verworpen werd.

Barosso en de regering Verhofstadt weigeren elk debat over deze basis van het neoliberale EU-beleid. Wat wij horen is eenzijdige propaganda zonder informatie, zonder tegenstrijdig debat en zonder dat de bevolking zijn zeg heeft.

Breek de stilte over de EU-Grondwet en het Verdrag van Lissabon ! Kom naar Gent op woe 30 januari om 16 u naar de Aula van de U-Gent, Volderstraat te Gent (zijstraat Veldstraat, tram 1 & 4, bus 3)

Breng toeters en bellen mee ! Heb Uw zeg over de EU-dictatuur ! Kom op voor een sociaal Europa !

Comité "volksraadpleging EU"
http://onzezeg.be

Ludo De Brabander
Raf Verbeke
info 0497/23.07.60.

woensdag 23 januari 2008

Erik Meijer (europarlementslid SP-Nl) over de Europese Grondwet

overgenomen van www.sp.nl

Al heel lang voordat in 2003 de voormalige Franse president Valery Giscard d'Estaing het ontwerp voor een EU-grondwet liet publiceren, bestonden er ideeën over iets dat 'Europese grondwet' zou moeten gaan heten. Die kwamen van goedwillende idealisten die droomden over een wereld van vrede en solidariteit, te beginnen met een beter Europa. De kern van hun grondwetsideeën bestond uit meer macht voor gewone mensen tegenover de machten waardoor ze geregeerd worden, minder vrijheid voor multinationale ondernemingen om hun eigen gang te gaan, ontwapening, milieubescherming, verbod op de doodstraf en steun voor de ontwikkeling van arme landen in de Derde Wereld. Niets mis mee dus, al was het wel een illusie om te denken dat zo'n mooi stuk wel even van bovenaf zou kunnen worden gedropt. Als regeerders met zo'n soort wetstekst komen dient die meestal heel andere doelen. De tekst die de laatste vier jaar bekend is komen te staan als Europese grondwet heeft met die idealen vrijwel niets te maken.

Dat grondwetsontwerp had twee belangrijke kenmerken:

a. De waan van de dag moet in beton worden gegoten. De huidige politiek van privatiseren, bezuinigen, dereguleren, concurrentie en meer overlaten aan internationale ondernemingen moet voor eeuwig worden vastgelegd, tegenover buitenparlementaire actie voor verandering en tegenover een mogelijke toekomstige parlementaire meerderheid van links die dit neoliberale beleid zou willen veranderen.

b. De superstaat Europa, die naar binnen toe van alles centraal wil regelen (zonder veel mogelijkheid van tegenstribbelen) en die naar buiten toe een wereldmacht wil spelen (als nauwe bondgenoot van Amerika) functioneert nog niet goed genoeg. Daaraan moet deze grondwet definitief een eind maken, door het opheffen van veto's van de lidstaten, door een president, door een minister van buitenlandse zaken, door een vlag, door een volkslied, door één geldsoort, door gezamenlijke besluitvorming over justitie en door 'een steeds beter niveau van bewapening'.

Voor de rest bestond die grondwet uit koppelverkoop van goede met slechte punten. Naast omstreden dingen staan er ook zaken in waarin bijna ieder zich kan vinden. Er staan zelfs zaken in waarvan de opname in de tekst door de vakbeweging, de milieubeweging of de internationale solidariteitsbeweging wordt gezien als een succes voor hun eigen actie. Vooral hoofdstuk 2, het 'Handvest van Grondrechten' voor de burgers van de EU, werd als positief gezien en een argument om de rest dan ook maar te slikken. Vooral door hoofdstuk 3 was die grondwet ook veel dikker dan gewone nationale grondwetten. Het werd een soort telefoonboek, zelfs zo dik dat buiten een legertje deskundigen vrijwel niemand de gevolgen van de inhoud echt kan overzien. Dit garandeert dat de kleine groep van uitleggers altijd al bij voorbaat het gelijk aan zijn kant heeft.

Inmiddels is er een nieuwe versie, zonder het vrijwel onomstreden handvest, zonder het noemen van symbolen als vlag en volkslied en zonder het woord 'minister van buitenlandse zaken'. Inderdaad is het ontwerp voor die tekst wat zorgvuldiger en minder provocerend dan het vorige. Dat wordt gezien als rechtvaardiging om ook de overkoepelende naam 'Grondwet' in te trekken. Volgens deskundige voor- en tegenstanders zijn de gevolgen van die nieuwe tekst echter voor meer dan 90% gelijk aan die van de vorige versie. Toch proberen in Nederland de regering en de regeringspartijen een tweede referendum over wat ze in Engeland 'the renamed constitution' noemen te voorkomen. Vanaf het begin van de besluitvorming bleken volksstemmingen alleen daar gewenst waar men van de kiezers een massaal "ja" verwacht. Daarom werd bv. al vroeg besloten dat er in Zweden geen referendum zou komen, want daar werd nu eenmaal al bij voorbaat "nee" verwacht. Achteraf gezien was het een opmerkelijke inschattingfout om te verwachten dat Nederland en Frankrijk "ja" zouden zeggen. Nu het inmiddels overduidelijk is dat een meerderheid kritiek heeft wil men dit project niet opnieuw blootstellen aan de kiezerswil. De regerende partijen zijn doodsbang dat de kiezers opnieuw 'nee' zullen zeggen, en dat zij dat dan weer moeten uitleggen aan de regeerders van andere lidstaten die hun volk niet de kans hebben gegeven om ook 'nee' te zeggen. Nadat ze jarenlang hebben geklaagd dat het volk niet voldoende was geïnteresseerd in hun EU-hobby's is hun boodschap nu: "Volk, hou je d'r buiten !'

De SP voert inmiddels een campagne om deze uitschakeling van de kiezers zo moeilijk mogelijk te maken. De zeven reacties op dit grondwetsproject zijn allemaal negatief, hoewel de genoemde motieven uiteenlopen. Je kunt je afkeer van deze grondwet en vooral de procedure om die ons door de strot te duwen omzetten in deelname aan de campagne daartegen. Dus: www.referendumnu.nl

SuperGuy en de geheimzinnige goedkeuring van de Europese Grondwet


Affiche gemaakt door Peter Terryn

Magic Guy...en de stiekeme goedkeuring van de Europese Grondwet

Affiche gemaakt door Peter Terryn

vrijdag 18 januari 2008

12 februari - OPEN VREDESRAAD: Europese Unie en militarisering

Wereldwijd gaan de uitgaven voor bewapening en defensie de hoogte in: intussen bedragen ze 1300 miljard dollar per jaar. De NAVO-lidstaten nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening. De Verenigde Staten alleen al zijn verantwoordelijk voor 45% van deze uitgaven. Het Verdrag van Lissabon dat op 13 december werd ondertekend neemt de plaats van de gebuisde grondwet in. Het militaire gedeelte is er een kopie van. De EU lidstaten verbinden zich tot het verhogen van hun militaire vermogens en ontwikkelen een politiek van wereldwijde militaire interventies.

Raf Peeters (derdejaarsstagiaire bij Vrede vzw) geeft een inleidende stand van zaken en nodigt uit tot discussie.

We willen graag uw mening kennen. De Europese Unie is helemaal niet die ver-van-mijn-bed-show die de media geregeld voorspiegelen. U kan er van op aan dat elke beslissing van de nieuwe Belgische regering - zeker op het vlak van defensie - volledig, maar dan ook volledig, is ingegeven door de richtlijnen en afspraken die op het vlak van de Unie werden gemaakt. Wij vrezen voor een verhoogde bereidheid tot 'stoere' militaire interventies, dus een verschuiving van zeg maar bewaking van luchthavens maar actieve deelname in gevechten, allemaal in onze wereldwijde missie om "de vrede op te leggen".

Afspraak op dinsdag 12 februari van 19u30 - 21u30 in het Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35 9000 Gent.

"Een verdrag in besloten kring"

Het Hervormingsverdrag van de Europese Unie is rond. De ellende met de grondwet en de referenda is achter de rug. De tenoren waren gelukkig op de fotosessie van Lissabon, ze moeten hun bevolking niet consulteren.

Enkele citaten uit het artikel van A. Uytterhaeghe van Vrede:
"Het hervormingsverdrag is het resultaat van werk in de achterkamer."

"Het dictaat van Lissabon is niet alleen een politiek schandaal, maar een frontale aanval op de grondvesten van de rechtstaat."

"Het verdrag van Lissabon maakt in ieder geval de Europese Unie niet democratischer. Het legt de neoliberale sociale afbraak vast."

"Het verdrag van Lissabon biedt de nationale politieke elite de weg aan om een doorgedreven veranderingsproces van de sociale rechtstaat in de richting van de neoliberalisering door te drijven."


Lees het volledige artikel op de website van Vrede.

donderdag 17 januari 2008

Verdrag van Lissabon één van de prioriteiten voor De Gucht

Donderdag 17 januari nodigde mininster voor Buitenlandse Zaken de pers uit op een receptie annex walking dinner. Bij het aperitief gaf de minister aan welke klemtonen hij de komende maanden -en liefst de volgende jaren- wil leggen in het Belgisch buitenlands beleid: het werk in de Veiligheidsraad -en met name het sanctiecomité tegen Iran-, Pakistan, Kosovo, het Verdrag van Lissabon (dat door de 7 Belgische parlementen moet worden goedgekeurd vooraleer België het kan ratificeren) en vooral: Congo.

Bron: MO.be

CAP vraagt uw handtekening voor een referendum over de Europese Grondwet!

[Pamflet van CAP]

In 2005 werd er een eerste versie van de Europese Grondwet voorgesteld. Een ruime meerderheid van de Nederlandse en Franse kiezers verwierp dit. Toch komt de Europese Unie opnieuw af met deze Grondwet. Deze Grondwet is een regelrechte ondermijning van onze kiesrechten en andere democratische mechanismen. Het legt alle macht bij een niet verkozen Commissie. In de volledige Europese constructie is er slechts één orgaan dat verkozen is, het Europese Parlement, en dit is net het orgaan dat de minste macht heeft.

De gewone werkende burger heeft geen invloed op de besluitvorming van de Europese Commissie, noch rechtstreeks noch via het Parlement. De lobbygroepen, die de belangen van het groot kapitaal behartigen, hebben des te meer toegang tot de Commissie en vinden er gretig gehoor.

Asociale maatregelen, zoals de zelfafhandeling van schepen, de Bolkenstein-richtlijn en de verschillende privatiseringen worden ons opgelegd door de Commissie op vraag van rijke lobbygroepen. Deze maatregelen gaan tegen de belangen van de arbeidersklasse in.

Twee voorbeelden
1. In 2000 laat de Commissie toe om het cacaogehalte in chocolade met 5 % te vervangen door plantaardige vetten, dit op rechtstreeks verzoek van Nestlé. Afrikaanse boeren verliezen hierdoor meer dan 300 miljoen euro aan inkomsten. De consument krijgt er minderwaardige chocolade door. Enige winnaar: de aandeelhouders van Nestlé.

2. Liberalisering moet De Post marktklaar maken. Georoute I en II drijven de werkdruk op voor de postbodes. De truc met de priorzegel drijft de prijs op voor de consument. Sinds vorig jaar begint men postkantoren te sluiten, waardoor de oudere bevolking het veel moeilijker heeft.

De eerste keer mochten de Belgische kiezers zich niet door middel van een referendum uitspreken over deze Grondwet. Dat deze Grondwet toen door het federale parlement unaniem werd goedgekeurd is een duidelijke aanwijzing van het feit dat het parlement hierin de bevolking niet weerspiegelt. Om de Belgische bevolking toch een stem te geven, vraagt CAP uw steun en vraagt u om mee handtekeningen op te halen.

Onze eisen
- Een referendum over het Verdrag van Lissabon gekoppeld aan een publieke discussie.
- Een Europese sociale zekerheid waarbij het beste van elk systeem gecombineerd wordt.
- Geen flexicurity maar herwaardering van de werkzekerheid.

Een ANDERE POLITIEK is MOGELIJK
http://www.onzezeg.be/

28 januari - Debat: Europa: de impasse voorbij?

Wat mag Europa dit najaar verwachten van leiders zoals de Franse president Sarkozy? En wat van andere 'nieuwe' leiders als Merkel en Brown? Krijgen we nu dat nieuwe Europese Verdrag wél geratificeerd, en wat gaan we daar als burgers van merken? Wat wordt de nieuwe rol van het Europees Parlement, al dan niet in relatie tot die van de nationale parlementen? Hoe zit het met de rolverdeling tussen de Commissievoorzitter en de Uniepresident? Wat gebeurt er met het Europees buitenlands beleid?

Twee architecten, zowel van de 'oude' Europese Grondwet als van het nieuwe Verdrag, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en de Nederlandse minister van Europese Zaken Frans Timmermans, gaan over deze en tal van andere vragen met elkaar in debat.

Twee eminente Europadeskundigen, professor Hendrik Vos van de Universiteit van Gent, en dr. Alfred Pijpers, senior research fellow aan het Nederlands instituut voor internationale betrekkingen Clingendael, staan borg voor een gedegen wetenschappelijke inbreng.

Gespreksleider is Gert-Jan Dennekamp (NOS-Journaal).

Dit debat wordt georganiseerd door Machiavelli Brussel i.s.m. deBuren en de Nederlandse ambassade in Brussel.

Locatie: deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel MA 28.01.08 18.00 > 20.00 gratis reserveren aanbevolen: T +32(0)2 212 19 30 - info@deburen.eu

woensdag 16 januari 2008

31 januari - Europese Grondwet in verzen

Als de EU geen politieke grondwet krijgt, geef haar dan tenminste een poëtische! Dat is het voornemen van het meertalige Brusselse Dichterscollectief , bezield door David Van Reybrouck en Peter Vermeersch. Dit jaar bestaat het collectief uit Geert van Istendael, Manza, Laurence Vielle en Xavier Queipo. De hoofdstedelijke dichters schrijven niet alleen hun eigen wetgevende verzen maar nodigen ook andere Europese dichters uit om een bijdrage te leveren. Het project is méér dan de ietwat frivole herwerking van een politiek fiasco. De poëtische grondwet plaatst de discussie over de grondbeginselen van Europa waar ze thuishoort: in de publieke sfeer van vrije en betrokken burgers. Op donderdag 31 januari, Gedichtendag 2008, stelt het Brusselse Dichterscollectief alvast de Preambule en de eerste artikelen voor. In april 2009, twee maanden voor de Europese verkiezingen, volgt de plechtige Verklaring van de Europese Grondwet in Verzen.

31 JANUARI om 12U IN HET EUROPEES PARLEMENT, WIERTZSTRAAT 60 (Spinelli gebouw) - 1000 BRUSSEL! RESERVEREN IS VERPLICHT VOOR 24/01 - BEL 02 226 04 54 of mail naar info@passaporta.be. Toegang: Gratis. Organisatie: Passa Porta, Het beschrijf, Europese beweging-België, Informatiebureau van het Europees Parlement te Brussel, en europalia.europa.

dinsdag 8 januari 2008

Privatisering Europese watervoorziening dankzij Verdrag van Lissabon

BRUSSEL, 8 januari 2008 (IPS) - De watervoorziening in Europese landen dreigt door het Verdrag van Lissabon in handen te komen van privé-firma’s, waarschuwen deskundigen. Ze vrezen dat een privatisering desastreuze gevolgen zal hebben.

Het Verdrag van Lissabon wordt gezien als een doorslag van de verworpen Europese grondwet. Het verdrag, dat in december werd goedgekeurd, legt de bevoegdheid over concurrentie exclusief bij de Europese Unie en niet langer bij de nationale overheden. Er is weliswaar een clausule die bepaalt dat de nationale en regionale overheden nog steeds hun zeg kunnen hebben over “diensten van openbaar nut”, maar die is opgenomen in een afzonderlijk protocol en niet in de tekst zelf.

Lees meer

maandag 7 januari 2008

Rik Van Cauwelaert over het Verdrag van Lissabon

In zijn voorwoord van de laatste Knack van 2007 onderstreepte hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert het belang van het Verdrag van Lissabon:

Terwijl bij ons de formatierisis voortdobberde ondertekende de Belgische regering van lopende zaken in Lissabon een nieuw Europees verdrag, waarvan de impliaties voor de gemiddelde Belg op termijn vele malen ingrijpender zullen blijken dan gelijk welke communautaire ingreep. Zelfs de ultieme staatshervorming zal daarom nooit meer zijn dan de juridische en financiële afwikkeling van het verstandshuwelijk tussen de Vlaamse, de Waalse, de Duitstalige en de Brusselse regio's. Waarna België alleen nog een naam is op een bordje boven een Europees loket. De kans is groot dat we ons 2007 veeleer zullen herinneren als het jaar van Lissabon dan als het jaar dat Guy Verhofstadt een Belgische interim-regering vormde.

vrijdag 4 januari 2008

Stemmen over het Lissabonakkoord

Het hele proces over de Europese grondwet beoogt nu een volgend Verdrag goed te keuren voor de Europese verkiezingen van 2009. Maar dit proces kan niet doorgaan zonder de directe medewerking en goedkeuring van de Europese volkeren. Het volgende EU verdrag kan er niet komen zonder een beslissing van het volk!

X09.eu is opgezet om over heel de EU handtekeningen te verzamelen om voor het komende verdrag een referendum te eisen.

X09.eu kwam er na de Open brief aan de Regeringsleiders na de Top van Berlijn van 25 maart( 2007, en werd getekend door de volgende 10 leden van het Europees Parlement uit de zeven politieke groepen (Open Letter to Prime Ministers): Anna Zaborska, Slovakije (EVP), Panayiotis Demetriou, Cyprus (EVP), Max van den Berg, Nederland (PSE), John Attard-Montalto, Malta (PSE), Diana Wallis, Verenigd Koninkrijk (ALDE), Silvana Koch-Mehrin, Duitsland (ALDE), Ryszard Czarnecki, Polen (UEN), Gérard Onesta, Frankrijk (Groenen/EVA), Tobias Pflüger, Duitsland (GUE), Jens-Peter Bonde, Denemarken (Ind/Dem).

X09.eu wordt eveneens gesteund door andere leden van het Europees Parlement, en door nationale politici en NGO's in alle 27 lidstaten.

www.x09.eu

Europese leiders ondertekenen het Verdrag van Lissabon (Frank Slegers)

Op donderdag 13 december ondertekenden de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie het Verdrag van Lissabon, dat de bestaande Europese verdragen wijzigt. Zij hadden daartoe geen enkel democratisch mandaat. Het nieuwe verdrag verschilt niet wezenlijk van de Europese grondwet die het vervangt en die eerder in referenda in Frankrijk en Nederland werd verworpen.

Lees meer op www.uitpers.be