zaterdag 22 december 2007

Spoedactie: Geen ratificatie zonder consultatie!

Zelfs in deze kersttijd, waakzaam present wanneer de Kamer het vertrouwen geeft aan Verhofstadt III :

Afspraak: Centraal station Brussel
13 u 30 zondag 23 december


192 dagen gepalaver over een staatshervorming. Maar de echte staatshervorming wordt zonder debat, zonder informatie, zonder raadpleging van de bevolking door het noodkabinet opgelegd: het Verdrag van Lissabon.

We confronteren pers en verkozenen met alle stemmen uit noord en zuid die hun zeg willen hebben over dit Verdrag.

http://onzezeg.be
http://notremotadire.be
http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=600
http://x09.eu/fr/home/
http://www.lalibre.be/search.phtml

Michele Gilkinet, GRAPPE
Jef Sleeckx, CAP

woensdag 19 december 2007

Ook Vivant wil een referendum over het Verdrag van Lissabon

(persbericht Vivant) Op 13 december 2007 tekenden de vertegenwoordigers van de verschillende landen in de Europese Unie in Lissabon een nieuw verdrag dat in de plaats komt van de ter ziele gegane grondwet. Vivant staat positief tegenover het Europese project maar vindt het niet kunnen dat belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa getroffen worden zonder dat de burgers in alle lidstaten hierover rechtstreeks kunnen beslissen. Vivant is voorstander van de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, op alle bestuursniveaus en over alle aangelegenheden, dus ook en zeker over de toekomst van Europa. Op www.onzezeg.be kan je de petitie voor een referendum over het Verdrag van Lissabon van het platform "Oproep 13 december" ondertekenen.

Hier is ie dan: de tekst van het Verdrag

Lees hier de integrale tekst van het Verdrag van Lissabon.

donderdag 13 december 2007

De veiligheidsklep

Op online versie van De Standaard staat vandaag over de ondertekening van het het Verdrag van Lissabon het volgende te lezen:

Deze keer heeft Europa een veiligheidsklep ingebouwd: de goedkeuring zal nu aan de verschillende parlementen gevraagd worden. Enkel Ierland zou niet onder een referendum uit kunnen.

De ondertekening van het Verdrag van Lissabon is op heel wat kritiek gestoten. De leiders van de verschillende Europese landen moesten er namelijk speciaal voor naar Lissabon vliegen, hoewel ze morgen allemaal samen zitten voor de Europese Top in Brussel.
De parlementaire assemblees als veligheidsklep tegen massaal protest van de burgers! Ziedaar de "nuttigheid" van al die praatbarakken!
De kritiek op het Verdrag van Lissabon concentreert zich volgens De Standaard vooral rond het onnodig verbranden van CO2 door de leden van de Europese Raad. Maar gelukkig hebben de Benelux leiders daar op iets op gevonden: plane-pooling. We zijn gered.

Om 15u15 op de dag dat het Verdrag van Lissabon werd getekend heeft demorgen.be een enkel artikel over de EU online met als titel: "Europa vraagt regeling voor internationale echtscheidingen". Belangrijk, uiteraard.

De online editie van Het Laatste Nieuws heeft het over de Europese Commissie (EC) die heeft besloten dat de veiligheidsmaatregelen op Changi Airport in Singapore aan alle Europese maatstaven voldoen. Uitermate geruststellend en interessant, vooral als je weet dat Changi sowieso al tientallen jaren lang wordt beschouwd als een van de beste luchthavens ter wereld.
Verder heeft HLN.be nog iets over het Europarlement en de gezamenlijke EU-landen die het bij overleg opnieuw niet eens geworden zijn over nieuwe regels voor anti-terreurmaatregelen in de luchtvaart. De kernvraag luidt: "Geen vloeistoffen aan boord, zinvol of niet?". Denk daar maar eens diep over na, gij brave burgers.

Open brief aan Guy Verhofstadt

Mijnheer de Eerste Minister,

U bent volop aan het werk om de Koning te informeren om een staatshervorming en een regering op de been te brengen. Omdat de werkende bevolking mort over de stijgende prijzen van stookolie, melk, brood, en andere levensnoodzakelijke dingen, hebt U te kennen gegeven een noodregering op de been te brengen. Een die meer dan de lopende zaken aanpakt.

Donderdag 13 december ondertekent U in naam van het Koninkrijk België het nu al historisch Verdrag van Lissabon. Met de Europese staats- en regeringsleiders verklaarde U zich in juni akkoord met dit "Hervormingsverdrag". Dat neemt volgens U en diezelfde leiders, de essentie van het "Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa” over. Een Grondwet die op zijn beurt is voortgekomen uit de Verklaring van Laken van 2001 toen U voorzitter was van de Europese Raad.

Het gaat hier om een Staatshervorming die 100 maal meer impact heeft op de manier waarop in dit land geleefd en gewerkt zal worden. Over het voor of tegen dit Verdrag willen wij het hier niet hebben. Wel over het feit dat volgens de piniepeilingen een zeer brede meerderheid zich wenst uit te spreken via een volksraadpleging.

In 2005 spraken 54,58% van de Fransen en 61,54% van de Nederlanders zich uit tegen de EU-Grondwet. In Spanje en Luxemburg stemde het volk voor. Die referenda hebben aangetoond dat van zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt de interesse in Europa wel degelijk aanwezig is.

Onze vraag is de volgende:

Beschouwt U de ondertekening van dit Verdrag echt als een van de lopende zaken die Uw regering kan afhandelen ? Behoort Uw handtekening vandaag in Lissabon tot de uitbreide bevoegheden die U aan het parlement denkt te vragen ? In beide gevallen lijkt het ons na 6 maanden politieke crisis onverantwoord, het volk niet te betrekken in deze historische besluitvorming.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 21 januari 2005 sprak Uw partijvoorzitter Bart Somers: "Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt."

Indien U meent over de nodige autoriteit te beschikken om dit Verdrag te tekenen dan kan Uw voorstel tot ratificatie van het Verdrag enkel na een raadpleging van de bevolking.

In dat geval roepen wij U op om Uw wetsontwerp uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: “Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 ?”.

Voorts stellen wij U voor om een budget ter beschikking te stellen aan de voor- én tegenstanders van het Verdrag, een budget dat even groot is als de promotiecampagne die U in 2005 georganiseerd hebt voor de EU-grondwet met als slogan "70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet".

En ten slotte zou een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon kunnen opgestuurd worden naar alle burgers zoals U dat ook gedaan hebt naar aanleiding van de Copernicushervorming.

Omdat het Vlaams Parlement dat toelaat heeft Jef Sleeckx alvast een Verzoek ingediend om ook op Vlaams vlak een beleidsvoorbereidende volksraadpleging te organiseren. De binnenlandcomissie van dat Vlaams Parlement heeft dat Verzoek op 4 december "ongrondwettelijk" verklaard ! Graag hadden wij daar Uw mening over gekend.

Deze brief kadert in een breder initiatief dat vandaag in Brussel zal gestart worden voor de poorten van Audi-Brussel.* Een plaats die symbool kan staan voor het sociaal beleid van de EU en Uw regering, en voor de wil van de bevoking om zijn zeg te hebben in een democratisch en sociaal Europa.

Met hoogachting,

Jef Sleeckx, CAP
Jean-Maurice Dehousse, PS

Teken de oproep op http://onzezeg.be/

Verzoekschrift van Jef Sleeckx onontvankelijk verklaard door Vlaams parlement

Verzoekschrift van Jef Sleeckx onontvankelijk verklaard door Vlaams parlement In een brief van Kurt De Loor (SP.a), voorzitter van de binnenlandcomissie van het Vlaams parlement wordt het Verzoekschrift van Jef Sleeckx voor een referendum over het Verdrag van Lissabon (EU-grondwet) ... onontvankelijk verklaard!

De overgrote meerderheid (alle partijen minus Vlaams Belang) geven als reden dat het Verzoek ongrondwettelijk is. De Vlaamse partijen stemden in 1999 een aantal resoluties die een grondwetswijziging veronderstellen. Stel je voor dat iemand het in zijn hoofd haalt te zeggen dat die resoluties dus ongrondwettelijke zijn.

Zonder enige uitleg wordt allicht gewezen op het advies van de Raad van State (RvS) die zelfs een "beleidsvoorbereidende volksraadpleging" afgeknald heeft als ongrondwettelijk wegens de facto hetzelfde als een referendum.

Eigenaardig is wel dat:
1) de Copernicus-bevraging de facto ook een referendum was
2) het wetsontwerp van Verhofstadt zelf over de EU-gondwet dat blijkbaar ook was

Dit antwoord is echt te gek om los te lopen en vertolkt de angst voor een debat en is tegelijkertijd misschien ook een manoeuver. Het Vlaams parlement heeft blijkbaar schrik dat Jef Sleeckx als enige democratische tegenstem het woord zou nemen. Schrik voor een tegenstrijdig debat. Schrik om zich in volle politieke crisis te confronteren met de stem van de bevolking.

Maar misschien zit hier ook wel een manoeuver achter. Misschien is het er de Vlaamse partijen - volop in de sfeer van communautair opbod - om te doen snel en los van het federaal parlement het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Als teken voor een eigen koers tegenover de EU.

Dat is dan buiten de waard van CAP gerekend! Vandaag verzamelen voorstanders van een volksraadpleging voor de poort van Audi Brussel om hun stem te laten horen. Jef SLeeckx (CAP) en Jean-Maurice Dehousse (PS) zullen er het woord nemen.

Er zal ook overleg zijn onder de leden van de werkgroep Europa van CAP om ferm en gepast te reageren op de schoftige houding van het Vlaams parlement. Men heeft daar blijbaar schrik! Schrik van wie ? Van Jef Sleekcx ?

Wordt vervolgd...

Raf Verbeke

dinsdag 11 december 2007

Denen houden geen referendum over EU-verdrag

De Deense regering houdt geen referendum over het nieuwe Europese verdrag. Dat zegt premier Anders Fogh Rasmussen. Volgens Rasmussen hevelt het verdrag geen bijkomende soevereiniteit over naar de Europese Unie en bestaat er dus geen juridische noodzaak om een referendum te houden.

Lees meer op DS Online.

zaterdag 8 december 2007

Enkele opvallende quotes van Hendrik Vos

Hendrik Vos is politicoloog aan de Universiteit Gent en gespecialiseerd in de EU. In een opinestuk in De Standaard van vrijdag 7 december 2007 deed hij - als voorstander van de huidige EU - enkele opmerkelijke uitspraken over het nieuwe Verdrag van Lissabon dat op 13 december door de Europese leiders zal goedgekeurd worden.

"De Grondwet werd uit elkaar gehaald en met precies dezelfde stukken werd een nieuw meubel gebouwd. Het zag er anders uit, maar het was hetzelfde."

"De enige toegeving die kon gebeuren, was een grondige vermomming van de tekst. De symboliek verdween eruit, er werd een nieuwe naam verzonnen en voor elk eenvoudig woord werd een ingewikkeld synoniem bedacht."

Is dit de Europese democratie die we moeten slikken meneer Vos?

donderdag 6 december 2007

Open brief aan Belgische parlementairen

Er circuleert een interessante Franstalige open brief ivm het Verdrag van Lissabon. Lees de volledige tekst op: http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=600

13 december: "Not in our name!"

Pas en notre nom ! Not in our name !

Le 13 décembre Guy Verhofstadt va signer le Traité de Lisbonne, la Constitution Européenne « reformée » et rejetée en 2005.

Op 13 december gaat Guy Verhofstadt het Verdrag van Lissabon tekenen, het “ hervormd” Verdrag van de verworpen EU-Grondwet van 2005.

Pensez-vous que la signature du Traité de Lisbonne est une « affaire courante » qui n’engage que les politiciens ; après 178 jours à la recherche d’un gouvernement avec tous, majorité et
opposition, en faveur de ce Traité ?

Vindt gij dat dit Verdrag een « lopende zaak » is die enkel de politici aanbelangt ? Allemaal zijn
die ook na 178 dagen zonder regering voor het Verdrag, meerderheid en oppositie.

Non ? Nee ?

Alors dites NON ! Rassemblez le NON ! Zeg dan NEE !
Construisez l’Europe après le NON ! Zeg NEE aan de EU!

Pas en notre nom, M. le Premier Ministre - informateur. Not in our name Mister Europe !

Soutenez l’appel de 13 décembre. Steun de Oproep 13 december
http://notremotadire.be/
http://onzezeg.be/

Pour que la population ait son mot à dire. Pour qu ‘elle puisse dire aussi NON à cette UE qui détruit notre système démocratique et social, venez dire votre mot.

Opdat de bevolking zijn zeg heeft en NEE kan zeggen tegen deze neoliberale EU.

Devant l’usine d’ Audi/VW 201 , Bd de la 2e Armée Britannique, 1170 Bruxelles (Forest)
Aan de VW/Audi fabriek 2° Britse Leger Laan ,1170 Brussel (Vorst)

op donderdag 13 december om 17u
jeudi 13 décembre à 17 h

Premiers intervenants / Eerste getuigenissen : Jef Sleeckx, Jean-Maurice Dehousse,…

Contact:
Appel de 13 décembre / Oproep 13 december
Frans Leens, waab8020@scarlet.be
Kristof VanDamme, kristof.van.damme@onzezeg.be

Verslag van boekvoorstelling Raoul Marc Jennar

Op woensdag 5 december kwam Raoul Marc Jennar zijn boek "Quelle Europe après le non" voorstellen. Een verslag van deze boeiende avond lees je hier.

dinsdag 4 december 2007

Verdrag nog niet getekend, maar nieuw beleid komt er al aan

Nadat de Europese leiders op 13 december in de Portugese hoofdstad het Hervormingsverdrag of Verdrag van Lissabon getekend zullen hebben, volgtde ratificatie door de lidstaten. Daar wordt echter niet op gewacht om nieuwe beleidslijnen op de sporen te zetten.

Lees het artikel van Frank Slegers op http://www.uitpers.be/