donderdag 13 december 2007

Open brief aan Guy Verhofstadt

Mijnheer de Eerste Minister,

U bent volop aan het werk om de Koning te informeren om een staatshervorming en een regering op de been te brengen. Omdat de werkende bevolking mort over de stijgende prijzen van stookolie, melk, brood, en andere levensnoodzakelijke dingen, hebt U te kennen gegeven een noodregering op de been te brengen. Een die meer dan de lopende zaken aanpakt.

Donderdag 13 december ondertekent U in naam van het Koninkrijk België het nu al historisch Verdrag van Lissabon. Met de Europese staats- en regeringsleiders verklaarde U zich in juni akkoord met dit "Hervormingsverdrag". Dat neemt volgens U en diezelfde leiders, de essentie van het "Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa” over. Een Grondwet die op zijn beurt is voortgekomen uit de Verklaring van Laken van 2001 toen U voorzitter was van de Europese Raad.

Het gaat hier om een Staatshervorming die 100 maal meer impact heeft op de manier waarop in dit land geleefd en gewerkt zal worden. Over het voor of tegen dit Verdrag willen wij het hier niet hebben. Wel over het feit dat volgens de piniepeilingen een zeer brede meerderheid zich wenst uit te spreken via een volksraadpleging.

In 2005 spraken 54,58% van de Fransen en 61,54% van de Nederlanders zich uit tegen de EU-Grondwet. In Spanje en Luxemburg stemde het volk voor. Die referenda hebben aangetoond dat van zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt de interesse in Europa wel degelijk aanwezig is.

Onze vraag is de volgende:

Beschouwt U de ondertekening van dit Verdrag echt als een van de lopende zaken die Uw regering kan afhandelen ? Behoort Uw handtekening vandaag in Lissabon tot de uitbreide bevoegheden die U aan het parlement denkt te vragen ? In beide gevallen lijkt het ons na 6 maanden politieke crisis onverantwoord, het volk niet te betrekken in deze historische besluitvorming.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 21 januari 2005 sprak Uw partijvoorzitter Bart Somers: "Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt."

Indien U meent over de nodige autoriteit te beschikken om dit Verdrag te tekenen dan kan Uw voorstel tot ratificatie van het Verdrag enkel na een raadpleging van de bevolking.

In dat geval roepen wij U op om Uw wetsontwerp uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: “Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 ?”.

Voorts stellen wij U voor om een budget ter beschikking te stellen aan de voor- én tegenstanders van het Verdrag, een budget dat even groot is als de promotiecampagne die U in 2005 georganiseerd hebt voor de EU-grondwet met als slogan "70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet".

En ten slotte zou een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon kunnen opgestuurd worden naar alle burgers zoals U dat ook gedaan hebt naar aanleiding van de Copernicushervorming.

Omdat het Vlaams Parlement dat toelaat heeft Jef Sleeckx alvast een Verzoek ingediend om ook op Vlaams vlak een beleidsvoorbereidende volksraadpleging te organiseren. De binnenlandcomissie van dat Vlaams Parlement heeft dat Verzoek op 4 december "ongrondwettelijk" verklaard ! Graag hadden wij daar Uw mening over gekend.

Deze brief kadert in een breder initiatief dat vandaag in Brussel zal gestart worden voor de poorten van Audi-Brussel.* Een plaats die symbool kan staan voor het sociaal beleid van de EU en Uw regering, en voor de wil van de bevoking om zijn zeg te hebben in een democratisch en sociaal Europa.

Met hoogachting,

Jef Sleeckx, CAP
Jean-Maurice Dehousse, PS

Teken de oproep op http://onzezeg.be/

2 opmerkingen:

Jan Buelinckx zei

De open brief werd vandaag 13/12 in Le Soir gepubliceerd.

Jan Buelinckx zei

De open brief stond op zaterdag 15/12 ook in De Standaard!!!