zaterdag 22 december 2007

Spoedactie: Geen ratificatie zonder consultatie!

Zelfs in deze kersttijd, waakzaam present wanneer de Kamer het vertrouwen geeft aan Verhofstadt III :

Afspraak: Centraal station Brussel
13 u 30 zondag 23 december


192 dagen gepalaver over een staatshervorming. Maar de echte staatshervorming wordt zonder debat, zonder informatie, zonder raadpleging van de bevolking door het noodkabinet opgelegd: het Verdrag van Lissabon.

We confronteren pers en verkozenen met alle stemmen uit noord en zuid die hun zeg willen hebben over dit Verdrag.

http://onzezeg.be
http://notremotadire.be
http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=600
http://x09.eu/fr/home/
http://www.lalibre.be/search.phtml

Michele Gilkinet, GRAPPE
Jef Sleeckx, CAP

woensdag 19 december 2007

Ook Vivant wil een referendum over het Verdrag van Lissabon

(persbericht Vivant) Op 13 december 2007 tekenden de vertegenwoordigers van de verschillende landen in de Europese Unie in Lissabon een nieuw verdrag dat in de plaats komt van de ter ziele gegane grondwet. Vivant staat positief tegenover het Europese project maar vindt het niet kunnen dat belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa getroffen worden zonder dat de burgers in alle lidstaten hierover rechtstreeks kunnen beslissen. Vivant is voorstander van de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, op alle bestuursniveaus en over alle aangelegenheden, dus ook en zeker over de toekomst van Europa. Op www.onzezeg.be kan je de petitie voor een referendum over het Verdrag van Lissabon van het platform "Oproep 13 december" ondertekenen.

Hier is ie dan: de tekst van het Verdrag

Lees hier de integrale tekst van het Verdrag van Lissabon.

donderdag 13 december 2007

De veiligheidsklep

Op online versie van De Standaard staat vandaag over de ondertekening van het het Verdrag van Lissabon het volgende te lezen:

Deze keer heeft Europa een veiligheidsklep ingebouwd: de goedkeuring zal nu aan de verschillende parlementen gevraagd worden. Enkel Ierland zou niet onder een referendum uit kunnen.

De ondertekening van het Verdrag van Lissabon is op heel wat kritiek gestoten. De leiders van de verschillende Europese landen moesten er namelijk speciaal voor naar Lissabon vliegen, hoewel ze morgen allemaal samen zitten voor de Europese Top in Brussel.
De parlementaire assemblees als veligheidsklep tegen massaal protest van de burgers! Ziedaar de "nuttigheid" van al die praatbarakken!
De kritiek op het Verdrag van Lissabon concentreert zich volgens De Standaard vooral rond het onnodig verbranden van CO2 door de leden van de Europese Raad. Maar gelukkig hebben de Benelux leiders daar op iets op gevonden: plane-pooling. We zijn gered.

Om 15u15 op de dag dat het Verdrag van Lissabon werd getekend heeft demorgen.be een enkel artikel over de EU online met als titel: "Europa vraagt regeling voor internationale echtscheidingen". Belangrijk, uiteraard.

De online editie van Het Laatste Nieuws heeft het over de Europese Commissie (EC) die heeft besloten dat de veiligheidsmaatregelen op Changi Airport in Singapore aan alle Europese maatstaven voldoen. Uitermate geruststellend en interessant, vooral als je weet dat Changi sowieso al tientallen jaren lang wordt beschouwd als een van de beste luchthavens ter wereld.
Verder heeft HLN.be nog iets over het Europarlement en de gezamenlijke EU-landen die het bij overleg opnieuw niet eens geworden zijn over nieuwe regels voor anti-terreurmaatregelen in de luchtvaart. De kernvraag luidt: "Geen vloeistoffen aan boord, zinvol of niet?". Denk daar maar eens diep over na, gij brave burgers.

Open brief aan Guy Verhofstadt

Mijnheer de Eerste Minister,

U bent volop aan het werk om de Koning te informeren om een staatshervorming en een regering op de been te brengen. Omdat de werkende bevolking mort over de stijgende prijzen van stookolie, melk, brood, en andere levensnoodzakelijke dingen, hebt U te kennen gegeven een noodregering op de been te brengen. Een die meer dan de lopende zaken aanpakt.

Donderdag 13 december ondertekent U in naam van het Koninkrijk België het nu al historisch Verdrag van Lissabon. Met de Europese staats- en regeringsleiders verklaarde U zich in juni akkoord met dit "Hervormingsverdrag". Dat neemt volgens U en diezelfde leiders, de essentie van het "Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa” over. Een Grondwet die op zijn beurt is voortgekomen uit de Verklaring van Laken van 2001 toen U voorzitter was van de Europese Raad.

Het gaat hier om een Staatshervorming die 100 maal meer impact heeft op de manier waarop in dit land geleefd en gewerkt zal worden. Over het voor of tegen dit Verdrag willen wij het hier niet hebben. Wel over het feit dat volgens de piniepeilingen een zeer brede meerderheid zich wenst uit te spreken via een volksraadpleging.

In 2005 spraken 54,58% van de Fransen en 61,54% van de Nederlanders zich uit tegen de EU-Grondwet. In Spanje en Luxemburg stemde het volk voor. Die referenda hebben aangetoond dat van zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt de interesse in Europa wel degelijk aanwezig is.

Onze vraag is de volgende:

Beschouwt U de ondertekening van dit Verdrag echt als een van de lopende zaken die Uw regering kan afhandelen ? Behoort Uw handtekening vandaag in Lissabon tot de uitbreide bevoegheden die U aan het parlement denkt te vragen ? In beide gevallen lijkt het ons na 6 maanden politieke crisis onverantwoord, het volk niet te betrekken in deze historische besluitvorming.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 21 januari 2005 sprak Uw partijvoorzitter Bart Somers: "Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt."

Indien U meent over de nodige autoriteit te beschikken om dit Verdrag te tekenen dan kan Uw voorstel tot ratificatie van het Verdrag enkel na een raadpleging van de bevolking.

In dat geval roepen wij U op om Uw wetsontwerp uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: “Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 ?”.

Voorts stellen wij U voor om een budget ter beschikking te stellen aan de voor- én tegenstanders van het Verdrag, een budget dat even groot is als de promotiecampagne die U in 2005 georganiseerd hebt voor de EU-grondwet met als slogan "70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet".

En ten slotte zou een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon kunnen opgestuurd worden naar alle burgers zoals U dat ook gedaan hebt naar aanleiding van de Copernicushervorming.

Omdat het Vlaams Parlement dat toelaat heeft Jef Sleeckx alvast een Verzoek ingediend om ook op Vlaams vlak een beleidsvoorbereidende volksraadpleging te organiseren. De binnenlandcomissie van dat Vlaams Parlement heeft dat Verzoek op 4 december "ongrondwettelijk" verklaard ! Graag hadden wij daar Uw mening over gekend.

Deze brief kadert in een breder initiatief dat vandaag in Brussel zal gestart worden voor de poorten van Audi-Brussel.* Een plaats die symbool kan staan voor het sociaal beleid van de EU en Uw regering, en voor de wil van de bevoking om zijn zeg te hebben in een democratisch en sociaal Europa.

Met hoogachting,

Jef Sleeckx, CAP
Jean-Maurice Dehousse, PS

Teken de oproep op http://onzezeg.be/

Verzoekschrift van Jef Sleeckx onontvankelijk verklaard door Vlaams parlement

Verzoekschrift van Jef Sleeckx onontvankelijk verklaard door Vlaams parlement In een brief van Kurt De Loor (SP.a), voorzitter van de binnenlandcomissie van het Vlaams parlement wordt het Verzoekschrift van Jef Sleeckx voor een referendum over het Verdrag van Lissabon (EU-grondwet) ... onontvankelijk verklaard!

De overgrote meerderheid (alle partijen minus Vlaams Belang) geven als reden dat het Verzoek ongrondwettelijk is. De Vlaamse partijen stemden in 1999 een aantal resoluties die een grondwetswijziging veronderstellen. Stel je voor dat iemand het in zijn hoofd haalt te zeggen dat die resoluties dus ongrondwettelijke zijn.

Zonder enige uitleg wordt allicht gewezen op het advies van de Raad van State (RvS) die zelfs een "beleidsvoorbereidende volksraadpleging" afgeknald heeft als ongrondwettelijk wegens de facto hetzelfde als een referendum.

Eigenaardig is wel dat:
1) de Copernicus-bevraging de facto ook een referendum was
2) het wetsontwerp van Verhofstadt zelf over de EU-gondwet dat blijkbaar ook was

Dit antwoord is echt te gek om los te lopen en vertolkt de angst voor een debat en is tegelijkertijd misschien ook een manoeuver. Het Vlaams parlement heeft blijkbaar schrik dat Jef Sleeckx als enige democratische tegenstem het woord zou nemen. Schrik voor een tegenstrijdig debat. Schrik om zich in volle politieke crisis te confronteren met de stem van de bevolking.

Maar misschien zit hier ook wel een manoeuver achter. Misschien is het er de Vlaamse partijen - volop in de sfeer van communautair opbod - om te doen snel en los van het federaal parlement het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Als teken voor een eigen koers tegenover de EU.

Dat is dan buiten de waard van CAP gerekend! Vandaag verzamelen voorstanders van een volksraadpleging voor de poort van Audi Brussel om hun stem te laten horen. Jef SLeeckx (CAP) en Jean-Maurice Dehousse (PS) zullen er het woord nemen.

Er zal ook overleg zijn onder de leden van de werkgroep Europa van CAP om ferm en gepast te reageren op de schoftige houding van het Vlaams parlement. Men heeft daar blijbaar schrik! Schrik van wie ? Van Jef Sleekcx ?

Wordt vervolgd...

Raf Verbeke

dinsdag 11 december 2007

Denen houden geen referendum over EU-verdrag

De Deense regering houdt geen referendum over het nieuwe Europese verdrag. Dat zegt premier Anders Fogh Rasmussen. Volgens Rasmussen hevelt het verdrag geen bijkomende soevereiniteit over naar de Europese Unie en bestaat er dus geen juridische noodzaak om een referendum te houden.

Lees meer op DS Online.

zaterdag 8 december 2007

Enkele opvallende quotes van Hendrik Vos

Hendrik Vos is politicoloog aan de Universiteit Gent en gespecialiseerd in de EU. In een opinestuk in De Standaard van vrijdag 7 december 2007 deed hij - als voorstander van de huidige EU - enkele opmerkelijke uitspraken over het nieuwe Verdrag van Lissabon dat op 13 december door de Europese leiders zal goedgekeurd worden.

"De Grondwet werd uit elkaar gehaald en met precies dezelfde stukken werd een nieuw meubel gebouwd. Het zag er anders uit, maar het was hetzelfde."

"De enige toegeving die kon gebeuren, was een grondige vermomming van de tekst. De symboliek verdween eruit, er werd een nieuwe naam verzonnen en voor elk eenvoudig woord werd een ingewikkeld synoniem bedacht."

Is dit de Europese democratie die we moeten slikken meneer Vos?

donderdag 6 december 2007

Open brief aan Belgische parlementairen

Er circuleert een interessante Franstalige open brief ivm het Verdrag van Lissabon. Lees de volledige tekst op: http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=600

13 december: "Not in our name!"

Pas en notre nom ! Not in our name !

Le 13 décembre Guy Verhofstadt va signer le Traité de Lisbonne, la Constitution Européenne « reformée » et rejetée en 2005.

Op 13 december gaat Guy Verhofstadt het Verdrag van Lissabon tekenen, het “ hervormd” Verdrag van de verworpen EU-Grondwet van 2005.

Pensez-vous que la signature du Traité de Lisbonne est une « affaire courante » qui n’engage que les politiciens ; après 178 jours à la recherche d’un gouvernement avec tous, majorité et
opposition, en faveur de ce Traité ?

Vindt gij dat dit Verdrag een « lopende zaak » is die enkel de politici aanbelangt ? Allemaal zijn
die ook na 178 dagen zonder regering voor het Verdrag, meerderheid en oppositie.

Non ? Nee ?

Alors dites NON ! Rassemblez le NON ! Zeg dan NEE !
Construisez l’Europe après le NON ! Zeg NEE aan de EU!

Pas en notre nom, M. le Premier Ministre - informateur. Not in our name Mister Europe !

Soutenez l’appel de 13 décembre. Steun de Oproep 13 december
http://notremotadire.be/
http://onzezeg.be/

Pour que la population ait son mot à dire. Pour qu ‘elle puisse dire aussi NON à cette UE qui détruit notre système démocratique et social, venez dire votre mot.

Opdat de bevolking zijn zeg heeft en NEE kan zeggen tegen deze neoliberale EU.

Devant l’usine d’ Audi/VW 201 , Bd de la 2e Armée Britannique, 1170 Bruxelles (Forest)
Aan de VW/Audi fabriek 2° Britse Leger Laan ,1170 Brussel (Vorst)

op donderdag 13 december om 17u
jeudi 13 décembre à 17 h

Premiers intervenants / Eerste getuigenissen : Jef Sleeckx, Jean-Maurice Dehousse,…

Contact:
Appel de 13 décembre / Oproep 13 december
Frans Leens, waab8020@scarlet.be
Kristof VanDamme, kristof.van.damme@onzezeg.be

Verslag van boekvoorstelling Raoul Marc Jennar

Op woensdag 5 december kwam Raoul Marc Jennar zijn boek "Quelle Europe après le non" voorstellen. Een verslag van deze boeiende avond lees je hier.

dinsdag 4 december 2007

Verdrag nog niet getekend, maar nieuw beleid komt er al aan

Nadat de Europese leiders op 13 december in de Portugese hoofdstad het Hervormingsverdrag of Verdrag van Lissabon getekend zullen hebben, volgtde ratificatie door de lidstaten. Daar wordt echter niet op gewacht om nieuwe beleidslijnen op de sporen te zetten.

Lees het artikel van Frank Slegers op http://www.uitpers.be/

zondag 25 november 2007

Oproep 13 december: Wij willen onze zeg over Europa

Surf naar http://onzezeg.be en teken de oproep voor een referendum over het nieuwe EU-verdrag.

donderdag 22 november 2007

Standpunt van ABVV over het Verdrag van Lissabon

Het Europese wijzigingsverdrag: gebrek aan samenhang en sociale visie op de Unie

Op 19 oktober 2007 keurde de Top van Lissabon het Europese wijzigingsverdrag goed. Daarmee komt een einde aan zes jaar van institutionele discussie die uiteindelijk geleid heeft tot een onleesbare tekst waarin de bestaande verdragen aangepast worden. Het compromis dat uit de bus kwam, wordt gekenmerkt door een gebrek aan ambitie op het vlak van de sociale dimensie van de Europese Unie. Een gemiste kans dus om de publieke opinie rond het Europese project te scharen.

Voor het ABVV zijn de belangrijkste lacunes in de tekst de beperking van het sociaal overleg tot het sociale beleid en het beperkte statuut van het Handvest van de grondrechten. Het nieuwe verdrag gaat immers voorbij aan de huidige, erkende rol van de sociale partners op het vlak van het macro-economische overleg, onderwijs, vorming/opleiding en industrieel beleid.
Wat het Handvest betreft is het onaan-vaardbaar dat een land als Groot-Brittannië zijn onderdanen de erkenning van sociale grondrechten openlijk ontzegt. Bij het begin had Polen zich al hetzelfde voorrecht toegeëigend. Gelukkig hebben de vertegenwoordigers van de toekomstige Poolse regering al aangekondigd dat ze van deze mogelijkheid tot afwijking zullen afzien. Toch blijft deze "differentiatie" problemen scheppen. Tevens versterkt zij het beeld van een Europa met verschillende snelheden waarbij de lidstaten niet allemaal deelnemen aan dezelfde realisaties en niet allemaal dezelfde regels toepassen.

Bovendien betekent de goedkeuring van het wijzigingsverdrag nog niet dat alle problemen van de baan zijn. Zo is er nog de kwestie van de bekrachtiging van de nieuwe teksten door de lidstaten. Het verleden toont aan dat een door de regeringsleiders goedgekeurd grondwettelijk verdrag niet automatisch tot een bekrachtiging in de lidstaten leidt. En dan hebben we het nog niet over de polemiek over de bekrachtigingswijze die in bepaalde lidstaten zoals Groot-Brittannië al in alle hevigheid woedt.

Bron: ECHO, november 2007.

woensdag 14 november 2007

Europese communisten verzetten zich tegen nieuw EU-verdrag

In een gemeenschappelijk standpunt zetten Communistische Partijen vanover geheel de EU zich af tegen het verdrag dat de 'EU-Grondwet' moet vervangen.

Lees hier hun standpunt.

zondag 11 november 2007

"Van een niet democratisch naar een ondemocratisch Europa"

De publieke discussie over het nieuwe Europese verdrag - dat in de plaats komt van de verworpen Europese grondwet - beperkte zich tot nu toe vooral tot twee vragen: in hoeverre komt het verdrag overeen met de grondwet en moet over het nieuwe verdrag weer een referendum gehouden worden in verschillende landen? Nu de tekst van het verdrag formeel is aangenomen, is het tijd om ook naar de inhoud van het nieuwe verdrag te kijken.

Lees hier de interessante analyse van de Nederlander Willem Bos, die mee aan de basis lag van de Nederlandse NEE-campagne tegen de vorige EU-Grondwet en vandaag ook actief is in de strijd voor een referendum en voor een sociaal en democratisch Europa.

donderdag 8 november 2007

Het Europees Hervormingsverdrag: een gedetailleerde analyse

Een analyse, artikel per artikel, van de ontwerpen van gewijzigde verdragen toont aan dat het Europees Hervormingsverdrag ongeveer integraal het ontwerp van Grondwet overneemt.

Lees de volledige analyse van Attac.

woensdag 7 november 2007

Vrede: "Europees hervormingsverdrag is kopie van gebuisde grondwet"

Enkele fragmenten uit het standpunt van Ludo De Brabander van Vrede vzw:

"Behalve de naam en de symboliek van de grondwet is er niet zoveel veranderd. Het nieuwe verdrag is grotendeels een ‘copy-paste’ werkje, waarbij pakweg 90 procent van het gebuisde grondwettelijk verdrag opnieuw is opgenomen. Wat wel is veranderd is de mogelijkheid van de burger om zich daarover uit te spreken. Om een nieuwe mislukking te vermijden nemen de Europese leiders ditmaal het zekere voor het onzekere, want het is niet de bedoeling dat er opnieuw referenda komen."

"Er is verder veel lippendienst aan allerlei beginselen, van democratie over mensenrechten en milieu (met zelfs in de titel een referentie aan klimaat). Maar echt democratisch oogt deze institutionele architectuur alvast niet en aan de fundamentele bezwaren van het neen-kamp is evenmin tegemoet gekomen, namelijk dat Europa boven alles een strak neoliberaal beleid voert waaraan alles uiteindelijk ondergeschikt wordt gemaakt."

"De kritiek van de vredesbeweging is eveneens in dovemansoren gevallen. Het luik ‘Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid’ behoudt de essentie van de grondwet. Lidstaten verbinden er zich toe “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren” (art. 27-3). M.a.w. als een lidstaat er voor kiest om te ontwapenen en een minder gemilitariseerd veiligheidsbeleid te voeren, dan is dat in strijd met dit verdrag."

Lees hier het volledige standpunt van Vrede.

Slechts één op vier Ieren keurt EU-verdrag goed

Slechts één op vier Ieren gaat volgend jaar in een referendum het nieuwe Europese verdrag zeker goedkeuren. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksinstituut TNS. Een ruime meerderheid van de Ieren is nog onbeslist. Ierland is de enige EU-lidstaat waar met zekerheid een referendum over het nieuwe Europese verdrag wordt georganiseerd. De regering van premier Bertie Ahern is immers gebonden door de grondwet. Allicht vindt het referendum volgende zomer plaats. Uit een peiling van TNS blijkt dat 25 procent van de Ieren het verdrag zal goedkeuren.

Twaalf procent stemt tegen en een ruime meerderheid van 62 procent heeft nog geen standpunt ingenomen. Waarnemers wijzen erop dat het ontwerp van Europese grondwet, de voorloper van het nieuwe EU-verdrag, twee jaar geleden in een vergelijkbare peiling nog op de steun van 46 procent van de Ieren kon rekenen. Ze vrezen een nipt resultaat en manen de regering aan om een grootschalige campagne te houden.

De grondwet werd uiteindelijk gekelderd tijdens referenda in Frankrijk en Nederland, maar ook de Ierse kiezers hebben de EU al eens eerder ininstitutionele problemen gebracht. In 2001 kantte een meerderheid van de Ieren zich tegen het verdrag van Nice. De tekst werd enigszins aangepast en een jaar later keurde het Ierse electoraat het verdrag wel goed. Een Europees verdrag kan pas in werking treden wanneer alle EU-lidstaten de tekst hebben geratificeerd. (bron: afp/dm)

woensdag 31 oktober 2007

Zogezegd Bart Somers in 2005

Hoe interessant geschiedenis toch kan zijn. Op de website van Bart Somers pronken nog steeds een flink aantal interessante uitspraken over de organisatie van een referendum naar aanleiding van de Europese Grondwet. Dat was in 2004 en 2005, nog voor Somers door had dat de bevolking misschien toch niet zo liberaal was dan hij had gedroomd. Om duimen en vingers af te likken:

"Ik ben blij dat de PS zich nu ook achter het referendum schaart als middel om de mensen hun mening te laten geven over belangrijke maatschappelijke kwesties. Maar Di Rupo is inconsequent omdat hij zijn voorstel voor een referendum lanceert in dezelfde week dat de PS het VLD-voorstel inzake een referendum over de Europese grondwet heeft verworpen."

Gazet van Antwerpen, 28/02/2005

"Bij die stemming (over de invoering van een volksraadpleging over de Europese grondwet, nvdr) zal Vlaanderen weten welke partij van oordeel is dat burgers in staat zijn om een eigen mening te vormen en welke niet. Er was eerst een meerderheid. Maar Spirit liet ons in de steek. Die partij heeft voor eeuwig en altijd het recht verspeeld om zich liberaal te noemen. Zij hebben een essentieel programmapunt gewoon losgelaten, na heel wat bochtenwerk en zonder steekhoudende argumentatie."

De Standaard, 05/02/2005

"Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt."

Nieuwjaarstoespraak, 24/01/2005

We hebben in de voorbije decennia nog nooit zo dicht gestaan bij een volksraadpleging (over de Europese grondwet) waarbij alle burgers van het land de kans krijgen rechtstreeks hun mening te geven over een belangrijk maatschappelijk dossier."

Het Nieuwsblad, 15/12/2004


We hadden het zelf nauwelijks beter kunnen formuleren. De werkgroep Europa van CAP kijkt uit naar de samenwerking met OpenVLD bij de organisatie van een referendum naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon.

maandag 29 oktober 2007

Gemaakt om referenda te ontwijken

Valery Giscard d'Estaing, voorzitter van de Europese Conventie die in 2004 de eerste Europese Grondwet redigeerde, heeft nog eens herhaald wat hij zelf vroeger al had gezegd en wat iedereen tussen de regels ook al had begrepen: het Verdrag van Lissabon lijkt als twee druppels water op de Europese Grondwet en is expliciet ontworpen om referenda uit de weg te gaan. Onthutsend maar waar. Bestaat er een duidelijker bewijs dat de EU op totaal ondemocratische wijze boven de hoofden van de burgers heen regeert?

Ondertussen spreekt commissievoorzitter Barroso over de EU in termen van een "imperium".


zondag 28 oktober 2007

Petitie gericht aan het Vlaams Parlement

Het Comité voor een Andere Politiek is gestart met een petitie gericht aan het Vlaams Parlement. Net als twee jaar geleden is het de bedoeling om 15.000 handtekeningen te verzamelen om tijdens een hoorzitting in de commissie buitenlandse zaken te pleiten voor het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraaadpleging naar aanleiding van de Europese Grondwet (deze keer herdoopt in "Verdrag van Lissabon").

Ziehier de documenten voor de petitie (die u kan gebruiken om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen of op individuele basis kan invullen en opsturen, liefst natuurlijk met nog zoveel mogelijk mede-ondertekenaars):

woensdag 24 oktober 2007

Attac eist referendum over nieuwe EU-grondwet

Hieronder een persbericht dat Attac-Vlaanderen op woe 24/okt verspreidde.

Persbericht Attac Vlaanderen
Verdrag tot wijziging van de EU-verdragen: er moet een referendum komen

Sinds de 27 staatshoofden of regeringsleiders van de Europese Unie het eens zijn geworden over het ontwerpverdrag, hebben de meeste politieke leiders en de media het nu over een « vereenvoudigd verdrag ».

Wat ze daarbij vergeten te vermelden, is dat de goedgekeurde tekst in totaal 297 nieuwe of gewijzigde artikels bevat, plus 12 protocollen en meer dan 50 rechtsgeldige verklaringen, die bovenop de huidige twee verdragen komen die momenteel de Europese Unie regelen. Waar is dan de vereenvoudiging? Iedereen, en in de eerste plaats de Europese regeringsleiders, zijn het erover eens dat het nieuwe verdrag grotendeels de inhoud heeft overgenomen van het Grondwettelijke Verdrag, dat in 2005 door een meerderheid van de Franse en Nederlandse burgers werd verworpen.

Om dan in die omstandigheden inderhaast, zonder nieuwe burgerraadpleging, het wijzigingsverdrag te ratificeren vóór het op 13 december door de 27 staatshoofden of regeringsleiders wordt ondertekend, heeft veel weg van een ambtsmisdrijf van die leiders.
Wat de Franse en Nederlandse burgers op 29 mei 2005 soeverein beslist hebben, kunnen enkel die actoren zelf ongedaan maken, en niet via een regeling tussen regeringen die enkel door parlementsleden wordt geratificeerd. Alleen de uitbreiding van de participatieve democratie schept de voorwaarden voor een betrokken burgerschap en een democratischer Europa. Daarom stelt Attac dat het toekomstige verdrag absoluut aan een referendum moet worden onderworpen, en roept iedereen op om, ongeacht zijn opinie over de inhoud van de tekst, te eisen dat zo’n referendum georganiseerd wordt.

http://vl.attac.be

maandag 22 oktober 2007

Verdrag van Lissabon: online commentaren

Hieronder een aantal links met commentaren over het Verdrag van Lissabon (tot voor kort bekend als het Hervormingsverdrag):
De werkgroep Europa van CAP staat trouwens niet alleen in haar analyse van de toch wel zeer bedenkelijke rol van de media in verband met de berichtgeving over de betoging Lissabon:

Verder nog een link naar een tekst van twee jaar geleden over de Europese Grondwet. Nog steeds zeer actueel:

CAP voert campagne voor referendum over nieuwe 'vermomde' EU-Grondwet

Op een druk bijgewoond congres van CAP lanceerde Jef Sleeckx een Verzoek aan het Parlement om een volksraadpleging te organiseren over het Verdrag van Lissabon. Daags nadat dit Verdrag werd opgesteld door de Europese regeringsleiders en Staatshoofden, exact 11 jaar na de witte mars en daags voor de historische voorzittersverkiezingen in de SP.a, vindt hij het hoogtijd dat de bevolking zijn zeg heeft hierover. Het Verdrag van Lissabon maakt van de eerder verworpen EU-Grondwet een werkstuk dat Sarkozy en Balkenende toelaten geen referendum te moeten houden.

Het congres van CAP steunt Jef Sleeckx en gaat de boer op om de nodige handtekeningen te verzamelen die hem toelaten gehoord te worden in een hoorzitting. Het congres legde een duidelijke link tussen het democratisch deficit in de EU en splitsing van de solidariteit die op de onderhandelingstafel van oranjeblauw ligt. De werkende bevolking dreigt de dupe te worden van een rechtse regering. En de Europese dictaten zullen net als onder paars hiervoor als alibi dienen.

Europese burgers willen referendum

Uit een enquête van de Financial Times blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Europese burgers een referendum willen over het Verdrag van Lissabon. In Duitsland spreekt 76% van de ondervraagden zich uit voor een volksraadpleging, in het Verenigd Koninkrijk 75%, in Italië 72%, in Spanje 65% en in Frankrijk 63%.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de bevolking nog steeds onvoldoende geïnformeerd is over het democratisch deficit in de EU: 25% van de respondenten denkt dat het Europees parlement de machtigste instelling is.
Het artikel uit de Financial Times vermeldt verder ook nog de opmerking van Valéry Giscard d’Estaing die ervoor waarschuwt dat het uit de weg gaan van referendums bij de Europese burgers de idee zal doen versterken dat "de Europese Unie een mechanisme is dat achter hun rug wordt geconstrueerd door juristen en diplomaten".

zaterdag 20 oktober 2007

Eenheidsoproep tegen verdrag van Lissabon

Van Attac Vlaanderen ontvingen we een eenheidsoproep tegen het verdrag van Lissabon.

vrijdag 19 oktober 2007

Het Verdrag van Lissabon

Tijdens een "informele top" in Lissabon kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie gisteren tot een akkoord omtrent het Hervormingsverdrag. Het "Verdrag van Lissabon" zal op 13 december formeel worden ondertekend waarna de ratificatie kan beginnen. De in 2005 afgevoerde Europese grondwet staat hiermee terug op het menu.
De opinie van de Europese leiders kan worden samengevat met de woorden van de voormalige Italiaanse eerste minister Giuliano Amato die in februari van dit jaar tijdens een toespraak al aankondigde: "Het is goed dat we het geen Grondwet noemen, dan kan niemand immers om een referendum vragen." Of, om Karel De Gucht te citeren: "La Constitution avait pour but d'être claire, alors que ce traité devait rester obscur. Une réussite."
In Lissabon betoogden gisteren tussen de 150.000 en 200.000 mensen voor een sociaal Europa en tegen de zogenaamde "flexicurity". Het was de grootste demonstratie in Portugal in 20 jaar.

De Vlaamse media speelt in deze haar rol als schoothond van de "democratie" op zeer voorbeeldige wijze. Een kort overzicht op basis van de online berichtgeving.
De Standaard: neemt enkel het belga persbericht over, heeft blijkbaar geen reporter ter plaatse. Wel uitgebreide verslaggeving over de 'aanslag op de democratie' in Pakistan (inderdaad belangrijk nieuws, maar over de Europese democratie zwijgt men in alle talen).
De Morgen: het enige Europees nieuws op demorgen.be heeft als titel "Europa wil onderzoeken of de maan 'Europa' bewoonbaar is". Misschien sturen ze een verslaggever ter plaatse. Een open geest beleeft meer, nietwaar?
De Tijd: hetzelfde belga persbericht dat we ook al op standaard.be terugvonden.
Het Laatste Nieuws: had blijkbaar een verslaggever ter plaatse en er staan een vijftal artikeltjes online met als algemene hoofding: "Europese Unie heeft 'grondwet'". De inhoud gaat nergens verder dan de reproductie van schouderklopjes die de Europese leiders zichzelf toebedeelden. Enkele catchphrases om de teneur duidelijk te maken: "we zijn erin geslaagd uit de crisis te geraken", "good old European spirit", "een groot succes", "Verhofstadt tevreden", "subtiel en heuse spitstechnologie", "het betere knutselwerk", "goed bezig", "we kunnen de discussie over de instellingen nu definitief afronden" en "gevaar van een Nederlands referendum geweken". Nergens een kritische opmerking te bespeuren. En dan de killer: "Europa is sterker uit deze top gekomen, [...], beter in staat [...] om het vertrouwen in onze economie en in onze burgers te vergroten". De Europese burger kan er dus gerust in zijn: de politieke managers van de Europese Unie hebben terug alle vertrouwen in hem en dat was ooit wel eens anders. Als uitsmijter verneemt de lezer van hln.be tenslotte ook nog dat het VBO tevreden is met de "herwonnen Europese dynamiek".
VRT nieuws: hadden een reporter ter plaatse. Ook hier grotendeels een goed nieuws show, ook al wordt er in een klein zinnetje helemaal op het einde van een artikel opgemerkt dat zo ongeveer 200.000 demonstranten een en ander toch niet zagen zitten. Rare mensen moeten dat zijn want voor de rest zo ongeveer dezelfde teneur die we ook al vonden op hln.be : "tevredenheid en opluchting", "klaar voor de uitdagen van de toekomst" , "de kreukels werden uit het blazoen gestreken", maar desondanks "een sceptisch publiek".
Samenvattend kunnen we stellen dat de Vlaamse online media slechts een zeer matige interesse in het onderwerp vertoont en de weinige verslaggeving die er dan toch is zich beperkt tot de reproductie van de positieve commentaar vanuit de Europese instellingen zelf.

De Franstalige online media dan. Le Soir is duidelijk kritischer. De teneur is zelfs enigzins cynisch:
  • "De Europese leiders hopen op een ratificatie zonder al te veel debat, zelfs al bevestigt dit de vervreemding van de burger ten aanzien van Europa, hetgeen ze betreuren."
  • "De mensen zijn moe en verveeld door dit debat." (commentaar groen europarlementslid)
  • "Sommigen, zoals Andrew Duff, dromen van een "ideale kalender" voor de opeenvolgende ratificiaties teneinde een debat over Europa, hetgeen altijd riskant is, te vermijden".
La Dernièrne Heure: geen nieuws is goed nieuws zullen we maar denken.
De RTBF: de commentaar is karig en de teneur is eerder neutraal. Er wordt melding gemaakt van de protesten in Lissabon (150.000 mensen).
La Libre Belgique heeft het over een "vereenvoudigd verdrag" en beperkt zich verder tot enkele technische details en commentaren van de Europese leiders.

Op basis van de bronnen die we geraadpleegd hebben kunnen we stellen dat de commentaar in de franstalige online media iets beter is dan de Vlaamse. Er is geen negatieve uitschieter zoals Het Laatste Nieuws en Le Soir gaat zelfs behoorlijk goed in de richting van kritische verslaggeving.

donderdag 4 oktober 2007

CAP-actie in Puurs om debat over EU-Hervormingsverdrag aan te wakkeren

Om CAP enige bekendheid te geven werd er binnen de afdeling Mechelen – en dit ondersteund door Antwerpen – beslist om een CAP-actie te houden op de jaarmarkt van Puurs. Er werd een petitie opgesteld waarin de bevolking om steun wordt gevraagd voor een referendum over (en uiteraard tegen) de Europese Grondwet. De bedoeling eerder was om in discussie te kunnen treden met omstaanders en zo CAP wat meer bekendheid te geven. Daarvoor waren er 150 pamfletten gedrukt, die aan geïnteresseerden werden afgegeven. 150 pamfletten kan niet veel lijken, maar de bedoeling was om dit enkel te geven aan mensen die echt interesse toonden, en dit niet achteloos op de grond gooiden. Daartoe was ook het CAP-logo prominent anwezig, zodat iedereen die tekende al zeker het logo zou zien.
De actie was een inslaand succes. Hoewel er uitgebreid tijd genomen om de discussie te voeren zamelden we in korte tijd meer dan 60 handtekeningen in. Uit de discussies kwam zeer gauw het ongenoegen naar voren over het feit dat wij, als Belgische bevolking, onze zeg niet hebben gehad over de Europese Grondwet, maar ook een groot ongenoegen over het beleid waar de EU verantwoordelijk voor is. De eis voor een referendum werd dan ook gretig aanvaard.
Het was een geslaagde actie, rond een thema waarmee we ons duidelijk op de politieke kaart kunnen plaatsen, namelijk die van een partij die nog duidelijk het woord aan de bevolking wil laten, en het is een thema waarmee we zeer veel van de neoliberale misstanden kunnen aanklagen. We zullen er zeker nog mee buiten komen.
Amaury Vanhooren
--------
De tekst van de petitie was deze
CAP vraagt uw handtekening voor een referendum over de Europese Grondwet! In 2005 werd er een eerste versie van de Europese Grondwet voorgesteld. Een ruime meerderheid van de Nederlandse en Franse kiezers verwierp dit. Toch komt de Europese Unie opnieuw af met deze Grondwet (*). De eerste keer mochten de Belgische kiezers zich niet door middel van een referendum uitspreken over deze Grondwet. Dat deze Grondwet toen door het federale parlement unaniem werd goedgekeurd is een duidelijke aanwijzing van het feit dat het parlement hierin de bevolking niet weerspiegelt. Om de Belgische bevolking toch een stem te geven, vraagt CAP uw steun.

(*) in samenspraak met de werkgroep EU zal dit in latere versies veranderd worden in “vermomde Grondwet”.

vrijdag 28 september 2007

Brief naar kandidaat-voorzitters Groen! en sp.a

De CAP-werkgroep Europa stuurde onderstaande brief naar de 6 kandidaat-voorzitters van Groen! en naar sp.a kandidaat-voorzitter Erik De Bruyn. Met de brief wil de CAP-werkgroep Europa het debat aanwakkeren over een referendum over de herwerkte versie van de EU-Grondwet.

Geachte,

Bij de Werkgroep Europa van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) proberen we een inventaris te maken van de standpunten over de EuropeseUnie. Meer bepaald zijn we geïnteresseerd in uw visie omtrent het Hervormingsverdrag. De definitieve tekst van dit verdrag zal waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar klaar zijn en begin 2008 ter ratificatie worden voorgelegd aan de verschillende parlementen die ons land rijk is. De Europese kwestie zal ongetwijfeld vanaf nu tot en met de Europese parlementsverkiezingen van 2009 prominent op de politieke agenda aanwezig zijn.

Aangezien de tekst van het Hervormingsverdrag alweer zonder noemenswaardige inspraak van de Europese burgers tot stand is gekomen en fundamentele problemen inzake het democratisch functioneren van de EU ongemoeid laat zal de Werkgroep Europa van CAP pleiten voor een nationaal referendum ter ratificatie. Wij gaan ervan uit dat het Vlaams Belang dat ook zal doen. Caroline Gennez heeft zich in haar intentieverklaring als kandidaat-voorzitster van de SP.A ook uitgesproken voor een referendum. Om de mogelijkheden tot samenwerking verder verkennen zijn we zeergeïnteresseerd in uw standpunt omtrent deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,

CAP - Werkgroep Europa

http://capeuropa.blogspot.com

dinsdag 25 september 2007

Het Hervormingsverdrag: een stand van zaken

De Intergouvernementele conferentie 2007 die zich buigt over het Hervormingsverdrag werkt momenteel verder aan de tekst. De informele top van de ministers van buitenlandse zaken in Portugal een aantal weken geleden was een doorslagje van de top in juni. De spanningen tussen de lidstaten omtrent de wenselijkheid van de opt-outs van het Verenigd Koninkrijk en Polen werden opnieuw zichtbaar.
Groot-Brittannië: Gordon Brown sprak zich gisteren uit tegen een referendum. De druk om er toch een te houden stijgt wel, zowel vanuit conservatieve hoek als de media. Ook de vakbonden en de media steunen een referendum.
Nederland: Balkenende houdt voorlopig stand in zijn poging om een volksraadpleging tegen te houden, maar ook hier stijgt de druk. Een meerderheid in de Tweede Kamer kant zich tegen het standpunt van de regering. Ondanks het feit dat de definitieve tekst van het Hervormingsverdrag nog niet bekend is adviseerde de Nederlandse Raad van State dat het niet strikt noodzakelijk om een een referendum te houden.
Denemarken: hier werd besloten de definitieve tekst af te wachten vooraleer tot een besluit te komen over het al of niet houden van een referendum. Een wijs besluit, me dunkt.

maandag 24 september 2007

Gennez en het referendum

Een ietwat eigenaardige passage uit de intentieverklaring van Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen naar aanleiding van de voorzittersverkiezingen bij de SP.A :
Als de EU meer werkt in het belang van de mensen zullen de Europeanen de EU ook steunen. Wij zijn daarom voor een bindend referendum over de Europese Grondwet – met opkomstplicht.

Dit moet zowat de eerste keer zijn dat de SP.A zich uitspreekt voor een referendum over de Europese kwestie (al betreft het hier in principe enkel de uitspraak van een kandidaat-voorzitter). Dit is in ieder geval goed nieuws. Wat opvalt is dat men het nog steeds heeft over de "Grondwet": ofwel is men niet helemaal op de hoogte van het feit dat de term "grondwet" net zeer expliciet uit het Hervormingsverdrag werd geschrapt (in dat geval volgt men het Europees toneel blijkbaar niet bepaald op de voet), ofwel gaat men ervan uit dat het Hervormingsverdrag in de praktijk toch op hetzelfde neerkomt en we het evengoed "grondwet" kunnen blijven noemen. Opmerkelijk in elk geval.

zondag 9 september 2007

Uitnodiging

Op 20 september organiseert het CAP een meeting waarop alle voorstanders van een democratisch en sociaal Europa worden uitgenodigd. U dus ook. Lees de uitnodiging (PDF , OpenOffice) laat ons iets weten en u bent van harte welkom.

zaterdag 8 september 2007

Analyse: het Europees programma van de SP.A

De Werkgroep Europa van het CAP bezint zich onder andere over een Europees programma. Als onderdeel van deze taak is het interessant een evaluatie te maken van de programma's van andere partijen. Dergelijke analyses maken het mogelijk de specificiteit van de CAP-visie duidelijk aan het licht te brengen. In deze bijdrage gaan we iets dieper in op het Europees programma waarmee de SP.A op 13 juni 2004 naar de kiezer stapte. Op basis van dit programma werden drie SP.A leden verkozen voor het Europees Parlement (EP): Mia De Vits, Saïd El Khadraoui en Anne Van Lancker. In het document wordt de Europese grondwet zoals voorgesteld door de Conventie "net verdedigbaar" genoemd.

De SP.A heeft in 2004 een uitgebreide "wishlist" ontwikkeld die er behoorlijk "socialistisch" uitziet. Men kan zich moeilijk inbeelden dat een socialist bij een oppervlakkige lezing van de 80 artikels er meer dan een of twee uithaalt waarmee hij het fundamenteel oneens zou zijn. De SP.A gaat echter een zeer fundamentele vraag uit de weg: HOE denken zij het door hen voorgestelde programma daadwerkelijk op Europees niveau te realiseren? Over welke hefbomen beschikken de volksvertegenwoordigers om de wensen van hun kiezers om te zetten in wetgeving en beleid? Het cruciale vraagstuk omtrent het democratisch deficit in de EU gaat de SP.A quasi volledig uit de weg. Dat de Europarlementariërs er grotendeels voor spek en bonen bijzitten wordt in het programma van de SP.A nochtans herhaaldelijk impliciet duidelijk gemaakt, maar nooit geproblematiseerd. Zo bijvoorbeeld in de inleiding:
De Europese Commissie moet met dezelfde inzet waarmee ze voor de vrije markt ijvert, vechten voor een sociaal en solidair Europa.
Aangezien het EP geen wetgevend initiatiefrecht heeft is dat wachten op Godot. De SP.A waagt zich verder ook niet aan de vraag waarom de Europese Commissie zo ijverig die vrije markt promoot. Dat beleid komt blijkbaar domweg uit de lucht gevallen en daar moet verandering in komen, maar hoe precies, dat is niet duidelijk. Het valt op dat de SP.A streeft naar een "sociaal en solidair" Europa, hetgeen bijna twee keer hetzelfde betekent. "Democratisch en sociaal" had allicht te duidelijk naar de oorsprong van het probleem verwezen. In het programma van de SP.A neemt de term "democratie" trouwens bij herhaling de vorm aan van een algemene waarde waarvan Europa als bijna vanzelfsprekend van doordrongen is. Dat de materialisering van die waarde in de Europese instellingen ver onder het niveau zit van de lidstaten op zich is merkwaardig genoeg niet aan de orde.

Verder:
De Europese samenwerking moet gebruikt worden om onze sociale verworvenheden te versterken en te verspreiden.
Fantastisch ideaal, maar opnieuw stelt zich de vraag: en hoe dan wel? Dat zoiets in de praktijk wel eens kan tegenvallen blijkt verder uit artikel 22:
Dankzij een goede samenwerking met de Europese havenvakbonden kon de liberalisering van de havendiensten worden tegengehouden. Met een simpele pennentrek wilde een Europees Commissaris het sociaal statuut en de jobzekerheid van duizenden Vlaamse havenarbeiders onderuit halen. Als de Europese Commissie statuten of openbare diensten via andere wegen, bijvoorbeeld met de nieuwe voorstellen voor de liberalisering van de diensten, probeert ongedaan te maken, zal sp.a ook hier harde oppositie tegen voeren via haar vertegenwoordigers in het Europees parlement en de Raad.
Uit deze passage blijkt duidelijk de structurele depolitisering van het Europees intitutioneel stelsel. Nog voor men de uitslag van de verkiezingen kent is een ding al zeker: de sp.a verkozenen zitten net als alle andere leden van het EP in de "oppositie". Logischerwijs zit de Commissie altijd "in de meerderheid". Het stelpen van de sociale afbraak is dan ook meteen goed voor een overwinning. Hoe men op Europees niveau dan wel een aanvang zou kunnen nemen met "versterken en verspreiden van sociale verworvenheden" blijft een open vraag.

Verder manifesteert zich ook in dit Europees programma van de SP.A de verschuiving van het verdedigen van de belangen van de werknemer naar de belangen van de "consument". Jammer genoeg dan nog op een totaal inadequate manier. Zo in artikel 27 in een passage over genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's):
Ook vinden we dat er geen dwingende noodzaak is om deze technologie tegen de wil van de consument op te dringen. Europa heeft werk gemaakt van een goede traceer- en etiketteringswetgeving om de consument te informeren over de aanwezigheid van ggo's in het voedsel. Zo krijgt de consument keuzevrijheid.
De consument krijgt met andere woorden "de vrijheid" om elke dag opnieuw in de supermarkt alle etiketten op voedselproducten te verifiëren om zich ervan te vergewissen dat het product geen ggo's bevat. Bij de bakker of in het restaurant krijgt diezelfde consument allicht nog eens "de vrijheid" om telkens opnieuw te vragen of alles wel ggo-vrij is.

Tot besluit kunnen we stellen dat het progamma waarmee de SP.A in 2004 naar de kiezer stapte in het algemeen weliswaar "socialistisch" te noemen valt, maar dat de meer fundamentele kwestie over hoe het beleid kan gerealiseerd worden stelselmatig uit de weg wordt gegaan. In zekere zin is elk programma waarmee een partij naar de Europese verkiezingen stapt een vorm van kiezersbedrog. Het resultaat is immers op voorhand bekend: uw verkozene zit in de oppositie.

woensdag 5 september 2007

Websites

Een paar interessante links voor diegenen die het nieuws over de Europese Unie op de voet willen volgen:
  • Uitpers (Nederlandstalig, klik op "Per Thema", dan op "Europese Unie")
  • EU observer (Engelstalig)
Met dank aan Herman Michiel voor het doorsturen van interessante informatie (waaronder bovenstaande links).

Het Hervormingsverdrag: de situatie in Groot-Brittannië

Opmerkelijke situatie in Groot-Brittannië. Tijdens een persconferentie heeft de Britse eerste minister Gordon Brown gisteren gedreigd (sic) met een referendum. Blijkbaar zijn de opt-out clausules die door Blair tijdens de top in juni werden bedongen van groot belang. Indien deze clausules zouden worden afgezwakt tijdens de onderhandelingen over het Hervormingsverdrag dan zal de Britse regering een referendum over het verdrag organiseren met daarbij een advies aan de burgers om "no" te stemmen en dus quasi zeker het hele project te kelderen.

De opt-out clausules waarvan sprake garanderen Groot-Brittannië ondermeer de niet-toepasbaarheid van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In dit handvest zitten onder andere een aantal sociale rechten vervat waaronder bijvoorbeeld het stakingsrecht.

De situatie is dus als volgt: indien tijdens de onderhandelingen over het Hervormingsverdrag de Britse opt-out clausules alsnog onder druk zouden komen te staan (hetgeen betekent dat de Britse burgers zoals de rest van de EU-burgers mogelijk zouden kunnen gaan genieten van enkele sociale grondrechten als het verdrag in alle lidstaten wordt geratificeerd), dan zal Brown het project proberen kelderen. Indien Groot-Brittannië zijn opt-outs kan behouden (hetgeen betekent dat de Britten uitgesloten blijven van die grondrechten), dan zal Brown zijn best doen om een referendum tegen te houden en het verdrag door het parlement te laten ratificeren.

Gordon Brown is zowel eerste minister als voorzitter van Labour, een partij die zichzelf "sociaal-democratisch" noemt.

Zie EUobserver.com voor meer informatie.

maandag 3 september 2007

CAP - werkgroep Europa

Op deze blog zal de werkgroep Europa van CAP berichten over activiteiten en andere wetenswaardigheden.