zondag 25 november 2007

Oproep 13 december: Wij willen onze zeg over Europa

Surf naar http://onzezeg.be en teken de oproep voor een referendum over het nieuwe EU-verdrag.

donderdag 22 november 2007

Standpunt van ABVV over het Verdrag van Lissabon

Het Europese wijzigingsverdrag: gebrek aan samenhang en sociale visie op de Unie

Op 19 oktober 2007 keurde de Top van Lissabon het Europese wijzigingsverdrag goed. Daarmee komt een einde aan zes jaar van institutionele discussie die uiteindelijk geleid heeft tot een onleesbare tekst waarin de bestaande verdragen aangepast worden. Het compromis dat uit de bus kwam, wordt gekenmerkt door een gebrek aan ambitie op het vlak van de sociale dimensie van de Europese Unie. Een gemiste kans dus om de publieke opinie rond het Europese project te scharen.

Voor het ABVV zijn de belangrijkste lacunes in de tekst de beperking van het sociaal overleg tot het sociale beleid en het beperkte statuut van het Handvest van de grondrechten. Het nieuwe verdrag gaat immers voorbij aan de huidige, erkende rol van de sociale partners op het vlak van het macro-economische overleg, onderwijs, vorming/opleiding en industrieel beleid.
Wat het Handvest betreft is het onaan-vaardbaar dat een land als Groot-Brittannië zijn onderdanen de erkenning van sociale grondrechten openlijk ontzegt. Bij het begin had Polen zich al hetzelfde voorrecht toegeëigend. Gelukkig hebben de vertegenwoordigers van de toekomstige Poolse regering al aangekondigd dat ze van deze mogelijkheid tot afwijking zullen afzien. Toch blijft deze "differentiatie" problemen scheppen. Tevens versterkt zij het beeld van een Europa met verschillende snelheden waarbij de lidstaten niet allemaal deelnemen aan dezelfde realisaties en niet allemaal dezelfde regels toepassen.

Bovendien betekent de goedkeuring van het wijzigingsverdrag nog niet dat alle problemen van de baan zijn. Zo is er nog de kwestie van de bekrachtiging van de nieuwe teksten door de lidstaten. Het verleden toont aan dat een door de regeringsleiders goedgekeurd grondwettelijk verdrag niet automatisch tot een bekrachtiging in de lidstaten leidt. En dan hebben we het nog niet over de polemiek over de bekrachtigingswijze die in bepaalde lidstaten zoals Groot-Brittannië al in alle hevigheid woedt.

Bron: ECHO, november 2007.

woensdag 14 november 2007

Europese communisten verzetten zich tegen nieuw EU-verdrag

In een gemeenschappelijk standpunt zetten Communistische Partijen vanover geheel de EU zich af tegen het verdrag dat de 'EU-Grondwet' moet vervangen.

Lees hier hun standpunt.

zondag 11 november 2007

"Van een niet democratisch naar een ondemocratisch Europa"

De publieke discussie over het nieuwe Europese verdrag - dat in de plaats komt van de verworpen Europese grondwet - beperkte zich tot nu toe vooral tot twee vragen: in hoeverre komt het verdrag overeen met de grondwet en moet over het nieuwe verdrag weer een referendum gehouden worden in verschillende landen? Nu de tekst van het verdrag formeel is aangenomen, is het tijd om ook naar de inhoud van het nieuwe verdrag te kijken.

Lees hier de interessante analyse van de Nederlander Willem Bos, die mee aan de basis lag van de Nederlandse NEE-campagne tegen de vorige EU-Grondwet en vandaag ook actief is in de strijd voor een referendum en voor een sociaal en democratisch Europa.

donderdag 8 november 2007

Het Europees Hervormingsverdrag: een gedetailleerde analyse

Een analyse, artikel per artikel, van de ontwerpen van gewijzigde verdragen toont aan dat het Europees Hervormingsverdrag ongeveer integraal het ontwerp van Grondwet overneemt.

Lees de volledige analyse van Attac.

woensdag 7 november 2007

Vrede: "Europees hervormingsverdrag is kopie van gebuisde grondwet"

Enkele fragmenten uit het standpunt van Ludo De Brabander van Vrede vzw:

"Behalve de naam en de symboliek van de grondwet is er niet zoveel veranderd. Het nieuwe verdrag is grotendeels een ‘copy-paste’ werkje, waarbij pakweg 90 procent van het gebuisde grondwettelijk verdrag opnieuw is opgenomen. Wat wel is veranderd is de mogelijkheid van de burger om zich daarover uit te spreken. Om een nieuwe mislukking te vermijden nemen de Europese leiders ditmaal het zekere voor het onzekere, want het is niet de bedoeling dat er opnieuw referenda komen."

"Er is verder veel lippendienst aan allerlei beginselen, van democratie over mensenrechten en milieu (met zelfs in de titel een referentie aan klimaat). Maar echt democratisch oogt deze institutionele architectuur alvast niet en aan de fundamentele bezwaren van het neen-kamp is evenmin tegemoet gekomen, namelijk dat Europa boven alles een strak neoliberaal beleid voert waaraan alles uiteindelijk ondergeschikt wordt gemaakt."

"De kritiek van de vredesbeweging is eveneens in dovemansoren gevallen. Het luik ‘Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid’ behoudt de essentie van de grondwet. Lidstaten verbinden er zich toe “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren” (art. 27-3). M.a.w. als een lidstaat er voor kiest om te ontwapenen en een minder gemilitariseerd veiligheidsbeleid te voeren, dan is dat in strijd met dit verdrag."

Lees hier het volledige standpunt van Vrede.

Slechts één op vier Ieren keurt EU-verdrag goed

Slechts één op vier Ieren gaat volgend jaar in een referendum het nieuwe Europese verdrag zeker goedkeuren. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksinstituut TNS. Een ruime meerderheid van de Ieren is nog onbeslist. Ierland is de enige EU-lidstaat waar met zekerheid een referendum over het nieuwe Europese verdrag wordt georganiseerd. De regering van premier Bertie Ahern is immers gebonden door de grondwet. Allicht vindt het referendum volgende zomer plaats. Uit een peiling van TNS blijkt dat 25 procent van de Ieren het verdrag zal goedkeuren.

Twaalf procent stemt tegen en een ruime meerderheid van 62 procent heeft nog geen standpunt ingenomen. Waarnemers wijzen erop dat het ontwerp van Europese grondwet, de voorloper van het nieuwe EU-verdrag, twee jaar geleden in een vergelijkbare peiling nog op de steun van 46 procent van de Ieren kon rekenen. Ze vrezen een nipt resultaat en manen de regering aan om een grootschalige campagne te houden.

De grondwet werd uiteindelijk gekelderd tijdens referenda in Frankrijk en Nederland, maar ook de Ierse kiezers hebben de EU al eens eerder ininstitutionele problemen gebracht. In 2001 kantte een meerderheid van de Ieren zich tegen het verdrag van Nice. De tekst werd enigszins aangepast en een jaar later keurde het Ierse electoraat het verdrag wel goed. Een Europees verdrag kan pas in werking treden wanneer alle EU-lidstaten de tekst hebben geratificeerd. (bron: afp/dm)