donderdag 22 november 2007

Standpunt van ABVV over het Verdrag van Lissabon

Het Europese wijzigingsverdrag: gebrek aan samenhang en sociale visie op de Unie

Op 19 oktober 2007 keurde de Top van Lissabon het Europese wijzigingsverdrag goed. Daarmee komt een einde aan zes jaar van institutionele discussie die uiteindelijk geleid heeft tot een onleesbare tekst waarin de bestaande verdragen aangepast worden. Het compromis dat uit de bus kwam, wordt gekenmerkt door een gebrek aan ambitie op het vlak van de sociale dimensie van de Europese Unie. Een gemiste kans dus om de publieke opinie rond het Europese project te scharen.

Voor het ABVV zijn de belangrijkste lacunes in de tekst de beperking van het sociaal overleg tot het sociale beleid en het beperkte statuut van het Handvest van de grondrechten. Het nieuwe verdrag gaat immers voorbij aan de huidige, erkende rol van de sociale partners op het vlak van het macro-economische overleg, onderwijs, vorming/opleiding en industrieel beleid.
Wat het Handvest betreft is het onaan-vaardbaar dat een land als Groot-Brittannië zijn onderdanen de erkenning van sociale grondrechten openlijk ontzegt. Bij het begin had Polen zich al hetzelfde voorrecht toegeëigend. Gelukkig hebben de vertegenwoordigers van de toekomstige Poolse regering al aangekondigd dat ze van deze mogelijkheid tot afwijking zullen afzien. Toch blijft deze "differentiatie" problemen scheppen. Tevens versterkt zij het beeld van een Europa met verschillende snelheden waarbij de lidstaten niet allemaal deelnemen aan dezelfde realisaties en niet allemaal dezelfde regels toepassen.

Bovendien betekent de goedkeuring van het wijzigingsverdrag nog niet dat alle problemen van de baan zijn. Zo is er nog de kwestie van de bekrachtiging van de nieuwe teksten door de lidstaten. Het verleden toont aan dat een door de regeringsleiders goedgekeurd grondwettelijk verdrag niet automatisch tot een bekrachtiging in de lidstaten leidt. En dan hebben we het nog niet over de polemiek over de bekrachtigingswijze die in bepaalde lidstaten zoals Groot-Brittannië al in alle hevigheid woedt.

Bron: ECHO, november 2007.

Geen opmerkingen: